אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 39 קטנועים ואופנועים - היבטי מס ערך מוסף הגדרות: "רכב" - "כל רכב המוגדר ברישיון מסוג M1 ו .N1- להלן הנוסח המתוקן של הגדרת רכב פרטי בתקנה 1 , שתחולתה מיום 5.7.2010 : תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו - 1976 1 )ב( " לעניין תקנה זו ותקנות 2 ו - 14- "רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו - שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א - ,1961 ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית , דומה לו במהותו או זהה לו, אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל." "מכר" בחוק מע"מ - "לעניין נכס - לרבות השכרתו..." תקנה 14 )א( לחוק מס ערך מוסף קובעת כי "המס שהוטל על מכירת רכב פרטי לעוסק או על ייבוא רכב כאמור בידי עוסק, לא יהיה ניתן לניכוי" )בתקנה 14 )ב( יש רשימת חריגים(. קטנועים ואופנועים אינם מוגדרים כ"רכב פרטי" כמשמעותו בתקנה 1 ולפיכך גם מס התשומות בגין הרכישה )לרבות השכרה( יהיה ניתן לניכוי כתשומה מעורבת. ) על פי סעיף 38 )א( לחוק מע"מ ביחד עם הכללים שנקבעו בתקנה 18 לתקנות ( . בהתחשב באופי השימוש המעורב באופנועים וקטנועים יש להחיל בגין רכישתם )לרבות יבואם או השכרתם( את הכללים שלהלן: להלן הכללים: .1 אם השימוש ברכב הוא במלואו רק לצרכי העסק, ניתן לנכות את מלוא מס התשומות. .2 אם השימוש הוא מעורב, ניתן לנכות את מס התשומות לפי יחס השימוש לצרכי העסק. באם לא ניתן לקבוע את יחס השימוש, מס התשומות ינוכה: .1 אם עיקר השימוש בו הוא לצרכי העסק - ינוכה 2/3 מגובה מס התשומות. .2 אם עיקר השימוש בו הוא שלא לצרכי העסק - ינוכה 1/4 מגובה מס התשומות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==