אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 37 חלק ו - פעולות שיש לבצע ביום 31 בדצמבר 2021 מפקד המלאי להלן הוראות ונהלים הנדרשים בקשר למפקד המלאי אשר יש לערוך ביום 31.12.2021 . מועד המפקד עליכם לערוך את מפקד המלאי ליום 31.12.2021 . נא להכין את רשימת המלאי ליום 31.12.2021 , או מועד אחר קרוב לסוף השנה. ניתן לעשות ספירה תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו ולערוך לאחר מכן את התיאום הדרוש לקביעת ערך המלאי ליום המאזן ובלבד שאם הפרש הזמן בין יום הספירה ובין יום המאזן עולה על 10 ימים, חובה להודיע על כך מראש לפקיד השומה. נציג מש רדנו יבקר בשעת הספירה. נא להודיענו מראש על מועד הספירה לצורך תאום הביקור. עריכת המפקד רשימות המלאי צריכות לכלול את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד. כמו - כן, עליכם לערוך רשימת טובין שבבעלותכם והנמצאים, בתארי ך המפקד, אצל אחרים )כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד, טובין במחסני ערובה וכד'(. יש לקבל אישור מאת מחזיקי המלאי על המלאי שלכם הנמצא ברשותם. ראה דוגמת גיליון ספירת מלאי בנספח .1 גיליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך הספיר ה ומקום אחסון הטובין. יש להכין את רשימות מפקד המלאי ב 3- עותקים. העתק אחד )כמותי בלבד( נבקשכם להעביר למשרדנו מיד לאחר סיום הספירה כשהוא חתום על ידי הסופרים ו על ידי הממונה על הספירה ) יש לציין ליד החתימה את שם החותם(. הרשימות יעשו בדיו )ולא בעפרון( ויכללו לפחות פרטים אלה: .1 תיאורם של הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם. .2 מצבם, אם אינו תקין )מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד'(. .3 היחידה לפיה נמדדת הכמות )ק"ג, מטרים, תריסרים, ליטרים וכד'(. .4 הכמות )מספר היחידות כאמור לעיל(. .5 לגבי מקלטי טלוויזיה, מכשירי סטריאו, מכשירי רדיו ושעונים, יש לציין גם את שם היצרן ו מספר סידורי של המוצר המוטבע על ידי היצרן. .6 רצוי להשאיר מקום ל 2- טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל )מספר היחידות מוכפל במחיר(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==