אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 36 בעקבות תיקון מספר 41 החל מיום 1.1.2011 החיוב במע"מ בגין מתן שירותים יהיה ככלל, על בסיס מזומן, כלומר חיוב ה מע"מ יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. כמו כן הורחבה הזכאות לדיווח למע"מ על בסיס מזומן גם לגבי עסקאות של מתן שירות על בסיס מזומן. הדין לגבי עסקאות של מתן שירותים .1 הדין טרם התיקון לגבי עסקאות של מתן שירותים טרם התיקון, עסקאות של מתן שירותים היו חייבות במע"מ על בסיס מצטבר, למעט אם נקבע במפורש אחרת. חריג משמעותי לעיקרון זה נקבע בתקנה 7 לתקנות מע"מ, התשל"ו ,1976- המפרטת סוגי שירותים החייבים במע"מ על בסיס מזומן )לרבות בעלי מקצועות חופשיים, דמי שכירות, עסקאות אשראי, רופאים ועוד(. .2 הדין לאחר התיקון לגבי עסקאות של מתן שירותים בהתאם לתיקון, עסקאות של מתן שירותים )לרבות, השכרה ואשראי( חייבו ת במע"מ על בסיס מזומן )סעיף 24 לחוק מע"מ(. דהיינו, עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. חריג לעיקרון נקבע בסעיף 1)29 א( לחוק מע"מ, לפיו נותני שירותים שבתחולת תוספת י"א להוראות ניהול ספרים ואשר מחזור עסקאותיהם עולה על 15,000,000 ש" ח לשנה, יהיו חייבים במע"מ עם נתינת השירות )על בסיס מצטבר(. בשירות כאמור שניתן בחלקים יחול החיוב במע"מ על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במע"מ יהא בגמר מתן השירות או בעת קבלת התקבולים, כמוקדם )בסיס מעורב(. נותני השירותים שבתחולת תוספת י"א להוראות ניהול ספרים הינם נותני שירותים אשר לא נכללו בתוספת אחרת להוראות ניהול פנקסים, כגון: בעלי אולמות שמחות, מסעדות, בתי מלון, פנסיון, נותני שירותי שיפוצים ותיקונים במבנים, בתי קולנוע, חברות הובלה, שמירה וניקיון. .3 החיוב במע"מ לעניין עסקאות מתן שירותים תיקון 48 לחוק מס ערך מוסף, קובע כי בעסקה של מכר טובין על ידי עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 2,000,000 ש"ח יחול החיוב במס עם קבלת התמורה )"בסיס מזומן"(. התיקון קובע עוד, כי יחול דיווח על בסיס מזומן על עסקאותיהם של עסקים יצרניים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 3,450,000 ש"ח. תחולת התיקון מיום 1.1.2015 . חובת הנפקת חשבונית מס נקבע כלל גורף ולפיו חובה להנפיק חשבונית תוך 14 יום ממועד החיוב במס, בין אם מועד החיוב הינו על בסיס מצטבר ובין אם הוא על בסיס מזומן.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==