אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 35 .3 במידה ומחיר העסקה הינו מעל התקרה שנקבעה ) 6,000 ש"ח לעוסק ו - 15,000 ש"ח לפרטי(, ניתן יהיה לשלם רק 10% ממחיר העסקה במזומן ועד רף עליון של גובה התקרה שנקבעה ) 6,000 ש "ח לעוסק, 15,000 ש "ח לפרטי, 40,000 ש "ח לתייר( . .4 "מחיר העסקה" - .4.1 "מחיר העסקה" מוגדר בחוק כתמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות , לרבות מס ערך מוסף , מס קנייה ובלו , וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות . .4.2 במכירת מספר נכסים , לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקה אחת , אלא אם כן הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת. פיצול מלאכותי של עסקה למספר עסקאות - אסור. .4.3 בעסקה מתמשכת לקבלת שירות - יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת, כמחיר העסקה . כ דוגמה - בהסכם עם עו"ד למתן שירות גלובלי על בסיס תשלום חודשי, )"ריטיינר"( ייחשב כל תשלום חודשי כעסקה נפרדת. לעומת זאת, בהסכם עם עו"ד למתן שירות לעניין ספציפי/חד פעמי, מחיר העסקה יהיה הסך הכולל עבור אותו השירות, גם אם התמורה שולמה בתשלומים. .4.4 במכר של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, לא לשיעורין, יראו כל תשלום שיש לשלם כמחיר העסקה. .4.5 פעולות בנקאיות כגון הפקדה , משיכה , העברה או המרה של מזומן )כולל מטבע חוץ( אינן מצויות תחת מגבלות החוק, ואינן מוגדרות כעסקת מזומנים. .4.6 שכר עבודה - לעמדת רשות המ יסים מדובר בשכר עבודה ברוטו )לפי הגדרת "מחיר העסקה"( וכי מעבר לסך של 6,000 ש"ח ברוטו, לא ניתן יהיה לשלם אפילו 10% במזומן. ה"תשלום במזומן" בוצע עבור סוג הפעולה עליה חלה ההגבלה במזומן ההגבלה תחול כש"מחיר העסקה" גבוה מ - עסקה במסגרת העסק לתת ולקבל 6,000 ש"ח עסקה בין אנשים פרטיים לתת ולקבל 15,000 ש"ח עסקה עם תייר במסגרת העסק לקבל 40,000 ש"ח שכ"ע, תרומה, הלוואה * לתת ולקבל 6,000 ש"ח מתנה לתת ולקבל 15,000 ש"ח * ההגבלה לא תחול על הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח . דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים ויצרנים קטנים בשנים האחרונות עברו מספר תיקונים לחוק מס ערך מוסף אשר הרחיבו משמעותית את אוכלוסיית המדווחים על בסיס מזומן. כאשר עוסק נדרש לשלם מע"מ על בסיס מצטבר, הוא מחויב לשלם את המע"מ גם בטרם קיבל את מלוא התמורה בגין העסקה )מכר או מתן שירות(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==