אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 35 הוראות מס ערך מוסף בנוגע לכלי רכב על פי תקנות מס ערך מוסף אין אפשרות לנכות את מס התשומות בעת רכישת ו/או השכרת רכב פרטי )לרבות רכב מסחרי עד 3,500 ק"ג(. לפיכך, יש לרשום את מלוא עלות הרכב בסכום הכולל מע"מ. במקביל יגדל סך הפחת השנתי המוכר בגין הרכב. תקנה 14 )ב( קובעת רשימה סגורה של עוסקים הרש אים לנכות את מס התשומות בגין הרכישה: .1 רכישת רכב בידי עוסק שעסקו מכירת רכבים. .2 לימודי נהיגה בבית ספר לנהיגה. .3 השכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב. .4 הסעות נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים. .5 סיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים כאמור. .6 ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצר העסק או המפעל. קטנועים ואופנועים - היבטי מס ערך מוסף הגדרות: "רכב" - "כל רכב המוגדר ברישיון מסוג M1 ו .N1- להלן הנוסח המתוקן של הגדרת רכב פרטי בתקנה 1 , שתחולתה מיום 5.7.2010 : תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו - 1976 1 )ב( " לעניין תקנה זו ותקנות 2 ו - 14- "רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו - שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א - ,1961 ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית , דומה לו במהותו או זהה לו, אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל." "מכר" בחוק מע"מ - "לעניין נכס - לרבות השכרתו.. ". תקנה 14 )א( לחוק מס ערך מוסף קובעת כי "המס שהוטל על מכירת רכב פרטי לעוסק או על ייבוא רכב כאמור בידי עוסק, לא יהיה ניתן לניכוי" )בתקנה 14 )ב( יש רשימת חריגים(. פועל יוצא של שילוב ההגדרות הנ"ל וחוק מע"מ קטנועים ואופנועים אינם מוגדרים כ"רכב פרטי" כמשמעותו בתקנה 1 ולפיכך מס התשומות בגינם יהיה ניתן לניכוי. ניתן לניכוי מס התשומות בגין הרכישה )לרבות השכרה(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==