אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 34 ברכישה כאמור בסכום של 26,951 ש"ח או יותר, חייב הרוכש לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ובנוסף, יש איסור לשלם עליו בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב עליו להוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף. סעיף 38 )א 1 ( לחוק מס ערך מוסף במסגרת החוק להתייעלות הכלכלית לשנים 2023 ו - 2024 , הוסף לחוק מע"מ סעיף 38 )א 1 ( )בהוראת שעה משנת 2024 ועד שנת 2028 ( שתחולתו החל מיום 1 בינואר .2024 הסעיף קובע כי החל מיום 1 בינואר 2024 " לא יותר ניכוי מס התשומות הכלול בחשבונית מס שסכומה, בלא המס, עלה על כמפורט להלן ושאינה כוללת מספר שהקצה לה מנהל מע"מ". הסעיף קובע כי החל משנת ,2024 כל חשבונית שהסכום שלה עולה על 25,000 ש"ח תהיה חייבת בהקצאת מספר על ידי רשויות מע"מ. סכום זה יקטן בהדרגה , כדלקמן : בשנת 2025 סכום החשבונית 20,000 ש"ח . בשנת 2026 סכום החשבונית 15,000 ש"ח . בשנת 2027 סכום החשבונית 10,000 ש"ח . בשנת 2028 סכום החשבונית 5,000 ש"ח . ציבור העוסקים נדרש להיערך עם תוכנות הנהלת החשבונות לצורך בקבלת הקצאת מספרים מקוונים לחשבוניות המס , בהתאם לסכומים הנקובים בסעיף . חוק המזומן החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח 2018- . נכנס לתוקף ב - 1.1.2019 , במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. הוראות החוק לגבי עוסק הינם כדלקמן : .1 בעסקה עם עוסק )"במסגרת עסקו"(, בין אם העסקה ה י נה עם אדם פרטי ו בין אם העסקה היא עם עוסק אחר, ניתן יהיה לשלם במזומן רק במידה ומחיר העסקה הינו עד 6,000 ש"ח. בעסקה בין אנשים פרטיים, ניתן יהיה לשלם במזומן רק במידה ומחיר העסקה הינו עד 15,000 ש"ח. .2 בעסקה בין עוסק ובין מי שמוגדר כתייר , ניתן יהיה לשלם במזומן עד 40,000 ש"ח. במקרה זה, חלה על המקבל ה חובה להוכיח כי העסקה נעשתה עם תייר )כגון באמצעות צירוף מסמך שמקבל תייר במעבר הגבול(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==