אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 31 המסלולים לפטור ממס שבח .1 הפטור אחת ל 4- שנים בוטל בתיקון 76 לחוק. .2 פטור לדירה שהתקבלה בירושה - הזכאות לפטור על פי סעיף זה תחול על מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים: .2.1 בעת פטירתו היה המוריש בעלים של דירה אחת בלבד. .2.2 אילו המוריש היה מוכר את הדירה הוא היה זכאי לפטור. .2.3 היורש הינו צאצאו של המוריש או בן - זוגו של המוריש או בן - זוגו של הצאצא. שימוש בפטור לפי סעיף זה אינו חוסם את מקבלו מלהשתמש בפטור נוסף לפי עילת הפטור לדירה יחידה. .3 פטור לדירה יחידה - מוכר דירת מגורים מזכה שהיא דירתו היחידה והמוכר הוא בעל הזכות בה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים, זכאי לפטור ממס שבח במכירתה . אם נתקבל פטור על פי סעיף זה , יש להמתין 18 חודשים לקבלת פטור נוסף על פי הסעיף . מוכר יחשב כבעל דירת מגורים אחת גם אם ברשותו בנוסף: .3.1 דירה שנרכשה במהלך 24 החודשים שקדמו למכירת הדירה הנדונה כתחליף לה . .3.2 דירה שחלקו של המוכר בבעלותה אינו עולה על 1/3 . .3.3 דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 . .3.4 חלק מדירת ירושה בשיעור של עד - 50% ללא קשר לזהות המוריש . .3.5 דירה שנתקבלה בירושה והתקיימו בה תנאי סעיף 49 ב) 5 ()א( ו - )ב(. .4 פטור חד - פעמי למכירת שתי דירות - מוכר זכאי לפטור במכירת שתי דירות מגורים יחדיו לשם רכישת דירה אחת אחרת במקומן , בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: .4.1 התא המשפחתי לא ניצל בעבר פטור ממס לפי סעיף 49 ה )הפטור הוא חד - פעמי( . .4.2 הדירה הנמכרת )"הדירה הראשונה"( היא "דירת מגורים מזכה" . .4.3 במועד המכירה של הדירה הראשונה יש בבעלותו דירת מגורים נוספת אחת בלבד. .4.4 המוכר מכר את הדירה הנוספת )"הדירה השנייה"( בפטור ממס לפי פרק חמישי 1 לחוק בתוך 12 חודשים מיום מכירת הדירה הראשונה. .4.5 המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או ירכוש בשנה שלאחר מכירת הדירה השנייה דירת מגורים שלישית ) להלן - "הדירה החלופית"(. לעניין זה יודגש כי אין מניעה שהדירה החלופית תירכש לפני שתי הדירות שנמכרו, וזאת בתנאי שלא תחלוף יותר משנה מאז רכישת הדירה החלופית ועד למכירת הדירה השנייה . .4.6 שוויה של הדירה החלופית שווה לפחות לשלושה רבעים משווי שתי הדירות הנמכרות. .4.7 שווי שתי הדירות הנמכרות אינו עולה על מדרגת "שווי מרבי של הדירות" שנקבע בסעיף . .4.8 אם שווי שתי הדירות הנמכרות אינו עולה על מדרגת "שווי שתי הדירות הנמכרות יחד" כפי שנקבע בסעיף, יינתן פטור מלא במכירת הדירה הראשונה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==