אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 31 ברכישה כאמור בסכום של 24,375 ש "ח או יותר, חייב הרוכש לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ובנוסף, יש איסור לשלם עליו בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב עליו להוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף. חוק המזומן החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח - .2018 נכנס לתוקף ב - 1.1.2019 , במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. הוראות החוק לגבי עוסק הינם כדלקמן: .1 בעסקה עם עוסק )"במסגרת עסקו"(, בין אם העסקה ה י נה עם אדם פרטי ו בין אם העסקה היא עם עוסק אחר, ניתן יהיה לשלם במזומן רק במידה ומחיר העסקה הינו עד 11,000 ש"ח ) 6000 ש"ח החל מ חודש אוגוסט .(2022 בעסקה בין אנשים פרטיים, ניתן יהיה לשלם במזומן רק במידה ומחיר העסקה הינו עד 50,000 ש"ח ) 15,000 ש"ח החל מ חודש אוגוסט . (2022 .2 בעסקה בין עוסק ובין מי שמוגדר כתייר, ניתן יהיה לשלם במזומן עד 55,000 ש"ח. במקרה זה , חלה על המקבל ה חובה להוכיח כי העסקה נעשתה עם תייר )כגון באמצעות צירוף מסמך שמקבל תייר במעבר הגבול(. .3 במידה ומחיר העסקה הינו מעל התקרה שנקבעה ) 11,000 ש"ח לעוסק ו - 50,000 ש"ח לפרטי( , ניתן יהיה לשלם ר ק 10% ממחיר העסקה במזומן ועד רף עליון של גובה התקרה שנקבעה ) 11,000 ש"ח לעוסק, 50,000 ש"ח לפרטי, 55,000 ש"ח לתייר( . .4 "מחיר העסקה" - .4.1 "מחיר העסקה" מוגדר בחוק כתמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות , לרבות מס ערך מוסף , מס קנייה ובלו , וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות . .4.2 במכירת מספר נכסים , לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקה אחת , אלא אם כן הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת. פיצול מלאכותי של עסקה למספר עסקאות - אסור. .4.3 בעסקה מתמשכת לקבלת שירות - יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת, כמחיר העסקה . כ דוגמה - בהסכם עם עו"ד למתן שירות גלובלי על בסיס תשלום חודשי, )"ריטיינר"( ייחשב כל תשלום חודשי כעסקה נפרדת. לעומת זאת, בהסכם עם עו"ד למתן שירות לעניין ספציפי/חד פעמי, מחיר העסקה יהיה הסך הכולל עבור אותו השירות, גם אם התמורה שולמה בתשלומים. .4.4 ב מכר של זכות שכירות שה תמורה משולמת מעת לעת, לא לשיעורין, יראו כל תשלום שיש לשלם כמחיר העסקה. .4.5 פעולות בנקאיות כגון הפקדה , משיכה , העברה או המרה של מזומן )כולל מטבע חוץ( אינן מצויות תחת מגבלות החוק, ואינן מוגדרות כעסקת מזומנים. .4.6 שכר עבודה - לעמדת רשות המ יסים מדובר בשכר עבודה ברוטו )לפי הגדרת "מחיר העסקה"( וכי מעבר לסך של 11,000 ש"ח ברוטו, לא ניתן יהיה לשלם אפילו 10% במזומן.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==