אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 30 חלק ה - מס ערך מוסף חובת דיווח מקוון לשם הגברת האכיפה ומניעת הונאות בתחום מס ערך מוסף נקבעה חובת דיווח מקוון לצורכי מע"מ כשתכלית השינוי הינה להגברת האכיפה ומניעת הונאות בתחום מס ערך מוסף )בעיקר בתחום החשבוניות הפיקטיביות(. במסגרת תיקון מספר 37 לחוק מס ערך מוסף אשר פורסם ביום 23.7.2009 , שונה חוק מס ערך מוסף בנוגע לתוכן הדיווח התקופתי, אופן הגשתו ועוד . בעקבות התיקון נדרש חלק מציבור העוסקים להגיש דיווח מפורט על עסקאותיהם ותשומותיהם . הדיווח המפורט מוגש בתדירות חודשית באופן מקוון והוא כולל מידע מפורט על העסקאות והתשומות בתקופת הדיווח . חובת הדיווח המפורט חלה על אוכלוסיות שונות של החייבים במס כהגדרתם בחוק על פי היקף וסוג פעילותם, כמפורט: .1 כל העוסקים )חברות( שמחזור עסקאותיהם בשנת 2020 גבוה מ 1.5- מיליון ש"ח. .2 לגבי יחידים חובת הדיווח חלה רק על מי שמחזורם בשנת 2020 הוא 2.5 מיליון ש"ח ומעלה. .3 מלכ"רים אשר מחזורם השנתי בשנת 2020 גבוה מ 20- מיליון ש"ח. .4 מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי בשנת 2020 גבוה מ 4- מיליון ש"ח. עוסק פטור "עוסק פטור" פטור מתשלום מס עסקאות ומנגד אינו רשאי לנכות מס תשומות )פרט לסוגי עסקאות מסוימות(, הוא פטור מהגשת דוחות תקופתיים. עם זאת, עליו להצהיר עד ליום 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנה שחלפה. בשנת 2021 נחשב כעוסק פטור, מי שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 99,893 ש"ח לשנה. החובה לדרוש חשבונית מס ואי תשלום במזומן חוק מס ערך מוסף קובע כי ברכישה לצורכי העסק, של נכסים או שירותים בסכום שמעל 308 ש"ח, על הרוכש לדרוש ממוכר, שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או לשלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==