אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 30 פטורים ממס שבח בחוק מיסוי מקרקעין נקבעו מספר פטורים ממס שבח כשהשכיח שבהם הוא הפטור במכירת דירת מגורים מזכה ) פרק חמישי 1 לחוק( . במסגרת תיקון 76 לחוק שונה מהותית פרק חמישי 1 לחוק החל מתאריך 1.1.2014 . פטור לדירת מגורים מזכה להלן התנאים המצטברים לזכאות לפטור ממס שבח: המוכר הינו תושב ישראל, או תושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב )נדרש אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו דירה כאמור(. הדירה עונה להגדרת דירת מגורים : .1 בניית הדירה נסתיימה - יודגש כי דירה שבנייתה טרם נסתיימה, גם אם הקבלן התחייב לסיים בנייתה, לא תיחשב כדירת מגורים לצורך קבלת הפטור. .2 הדירה בבעלות או בחכירת יחיד ולא חברה. .3 הדירה אינה מהווה מלאי עסקי אצל המוכר. .4 הדירה משמשת בפועל למגורים, או לחילופין מיועדת לשמש למגורים קרי עליה לכלול את כל המתקנים הנדרשים למגורים )כמו מטבח, אמבטיה, שירותים וכו'(. דירת המגורים הינה דירת מגורים מזכה : הדירה " שימשה בעיקרה למגורים " באחת משתי החלופות הבאות: .1 80% ממועד הרכישה ) לא לפני 1.1.98 ( ועד למועד המכירה . .2 ארבע שנים שקדמו למכירה . הפטור יינתן עד לשווי מכירה של 4,846,000 ש"ח )בשנת מס 2023 ( , ההפרש בין שווי המכירה לסכום זה, ייחשב כדמי מכר של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה, שהמס בגינה יחושב באופן יחסי ובהתאם להוראות סעיף 48 א)ב 2 .( תנאים מוקדמים נוספים : .1 על המוכר לבקש את הפטור במפורש. .2 המבקש ליהנות מן הפטור חייב למכור את כל זכויותיו בדירת המגורים . אם המוכר מכר חלק מזכויותיו בדירה ולא את כולה, או שהמוכר הותיר בידיו זכויות, כגון זכות הבעלות עם החכרת הדירה, המוכר לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירתה . האמור לעיל לא יחול במכירת חלק מדירת מגורים מזכה במסגרת עסקת קומבינציה, שאז יינתן פטור יחסי בהתאם לחלק הנמכר.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==