אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 32 .4.9 אם שווי שתי הדירות הנמכרות הוא בין שתי מדרגות השווי , יינתן פטור במכירת הדירה הראשונה על ההפרש שבין שווי הדירה השנייה לבין מדרגת "שווי שתי הדירות הנמכרות יחד" . יתרת שווי הדירה הראשונה תחשב כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין )לא דירת מגורים מזכה( ועל היתרה ישולם מס בשיעורים הרגילים ) להלן - "הסכום העודף"(. במקרה כזה, יחושבו שווי הרכישה והניכויים המותרים, כיחס שבין הסכום העודף לבין השווי המלא שנתקבל במכירת הדירה הראשונה. מתנות לקרובים .1 תוקן סעיף 62 )א( - מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו יהיו פטורים ממס. לעניין זה "קרוב" - קרוב כאמור בפסקאות ) 1 ( ו 2)- ( להגדרה "קרוב" שבסעיף 1 וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה, או בירושה. .2 משמעות התיקון היא שאח ואחות אינם קרובים יותר אלא רק לעניין זכות שקיבלו מההורים / הורי הורים בירושה או במתנה. תקופת צינון - סעיף 49 ו קובע תקופת צינון במכירת דירת מגורים מזכה בפטור ממס שהתקבלה במתנה נקבעה ל 3- או 4 שנים, כתלות במגורים בדירה בדרך קבע על ידי המוכר בלבד ולא בזהות נותן המתנה או במצבו המשפחתי של המוכר.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==