אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 32 ה"תשלום במזומן" בוצע עבור סוג הפעולה עליה חלה ההגבלה במזומן ההגבלה תחול כש"מחיר העסקה" גבוה מ - עסקה במסגרת העסק ) (1 לתת ולקבל 11,000 ש"ח עסקה בין אנשים פרטיים ) (2 לתת ולקבל 50,000 ש"ח עסקה עם תייר במסגרת העסק לקבל 55,000 ש"ח שכ"ע, תרומה, הלוואה ) (3 לתת ולקבל 11,000 ש"ח מתנה לתת ולקבל 50,000 ש"ח ) (1 החל מחודש 8/202 2 6,000 ש"ח . ) (2 החל מחודש 8/2022 15,000 ש"ח. ) (3 ההגבלה לא תחול על הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח . דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים ויצרנים קטנים בשנים האחרונות עברו מספר תיקונים לחוק מס ערך מוסף אשר הרחיבו משמעותית את אוכלוסיית המדווחים על בסיס מזומן. כאשר עוסק נדרש לשלם מע"מ על בסיס מצטבר, הוא מחויב לשלם את המע"מ גם בטרם קיבל את מלוא התמורה בגין העסקה )מכר או מתן שירות(. תיקון מספר 41 שינה את המצב וקבע כי החיוב במע"מ בגין מתן שירותים יהיה ככלל, על בסיס מזומן, כלומר חיוב ה מע"מ יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. תיקון מספר 41 הרחיב את הזכאות לדיווח למע"מ על בסיס מזומן גם לגבי עסקאות של מתן שירות על בסיס מזומן. תחולת התיקון מיום 1.1.2011 . הדין לגבי עסקאות של מתן שירותים .1 הדין טרם התיקון לגבי עסקאות של מתן שירותים טרם התיקון, עסקאות של מתן שירותים היו חייבות במע"מ על בסיס מצטבר, למעט אם נקבע במפורש אחרת. חריג משמעותי לעיקרון זה נקבע בתקנה 7 לתקנות מע"מ, התשל"ו - ,1976 המפרטת סוגי שירותים החייבים במע"מ על בסיס מזומן )לרבות בעלי מקצועות חופשי ים, דמי שכירות, עסקאות אשראי, רופאים ועוד(. .2 הדין לאחר התיקון לגבי עסקאות של מתן שירותים בהתאם לתיקון, עסקאות של מתן שירותים )לרבות, השכרה ואשראי( חייבו ת במע"מ על בסיס מזומן )סעיף 24 לחוק מע"מ(. דהיינו, עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. חריג לעיקרון נקבע בסעיף 29 ) 1 א( לחוק מע"מ, לפיו נותני שירותים שבתחולת תוספת י"א להוראות ניהול ספרים ואשר מחזור עסקאותיהם עולה על 15,000,000 ש" ח לשנה, יהיו חייבים במע"מ עם נתינת השירות )על בסיס מצטבר(. בשירות כאמור שניתן בחלקים יחול החיוב במע"מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==