אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 29 .4 פטור חד - פעמי למכירת שתי דירות - מוכר זכאי לפטור במכירת שתי דירות מגורים יחדיו לשם רכישת דירה אחת אחרת במקומן , בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: .4.1 התא המשפחתי לא ניצל בעבר פטור ממס לפי סעיף 49 ה )הפטור הוא חד - פעמי .( .4.2 הדירה הנמכרת )"הדירה הראשונה"( היא "דירת מגורים מזכה" . .4.3 במועד המכירה של הדירה הראשונה יש בבעלותו דירת מגורים נוספת אחת בלבד. .4.4 המוכר מכר את הדירה הנוספת )"הדירה השנייה"( בפטור ממס לפי פרק חמישי 1 לחוק בתוך 12 חודשים מיום מכירת הדירה הראשונה. .4.5 המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או ירכוש בשנה שלאחר מכירת הדירה השנייה דירת מגורים שלישית ) להלן - "הדירה החלופית"(. לעניין זה יודגש כי אין מניעה שהדירה החלופית תירכש לפני שתי הדירות שנמכרו, וזאת בתנאי שלא תחלוף יותר משנה מאז רכישת הדירה החלופית ועד למכירת הדירה השנייה . .4.6 שוויה של הדירה החלופית שווה לפחות לשלושה רבעים משווי שתי הדירות הנמכרות. .4.7 שווי שתי הדירות הנמכרות אינו עולה על מדרגת "שווי מרבי של הדירות" שנקבע בסעיף . .4.8 אם שווי שתי הדירות הנמכרות אינו עולה על מדרגת "שווי שתי הדירות הנמכרות יחד" כפי שנקבע בסעיף, יינתן פטור מלא במכירת הדירה הראשונה. .4.9 אם שווי שתי הדירות הנמכרות הוא בין שתי מדרגות השווי , יינתן פטור במכירת הדירה הראשונה על ההפרש שבין שווי הדירה השנייה לבין מדרגת "שווי שתי הדירות הנמכרות יחד" . יתרת שווי הדירה הראשונה תחשב כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין )לא דירת מגורים מזכה( ועל היתרה ישולם מס בשיעורים הרגילים ) להלן - "הסכום העודף"(. במקרה כזה, יחושבו שווי הרכישה והניכויים המותרים, כיחס שבין הסכום העודף לבין השווי המלא שנתקבל במכירת הדירה הראשונה. מתנות לקרובים .1 תוקן סעיף 62 )א( - מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו יהיו פטורים ממס. לעניין זה "קרוב" - קרוב כאמור בפסקאות ) 1 ( ו - ) 2 ( להגדרה "קרוב" שבסעיף 1 וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה, או בירושה. .2 משמעות התיקון היא שאח ואחות אינם קרובים יותר אלא רק לעניין זכות שקיבלו מההורים בירושה או במתנה. תקופת צינון - סעיף 49 ו קובע תקופת צינון במכירת דירת מגורים מזכה בפטור ממס שהתקבלה במתנה נקבעה ל 3- או 4 שנים, כתלות במגורים בדירה בדרך קבע על ידי המוכר בלבד ולא בזהות נותן המתנה או במצבו המשפחתי של המוכר.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==