אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 29 אופן חישוב המס על השבח הריאלי על פי פריסה השבח הריאלי יחולק למספר שנות המס בפריסה . בכל אחת משנות המס בתקופת הפריסה, יצורף חלק השבח הריאלי להכנסה החייבת של המוכר . חישוב המס ייעשה בהתחשב בשיעורי המס החלים על כלל הכנסתו החייבת של המוכר, לפי הוראות פקודת מס הכנסה ובהתחשב ביתרת נקודות הזיכוי שזכאי להן המוכר בכל אחת משנות המס הרלוונטיות. יש לציין כי השבח הריאלי יהיה השלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה החייבת . קיזוז הפסדים מס שבח מהווה מקדמה על חשבון מס ההכנסה. נישום אשר צבר הפסד עסקי/הון לתום שנת המס שקדמה למכירה והמציא אישור מקוון )הניתן על ידי פקיד השומה( על גובה וסוג ההפסד , יוכל להפחיתו מהשבח . אופן קיזוז ההפסדים : הפסד עסקי יקוזז כנגד השבח הריאלי והסכום האינפלציוני החייב , כלהלן: כל 1 ש"ח הפסד יקוזז כנגד 1 ש"ח שבח ריאלי/סכום אינפלציוני חייב )המוכר יכול לבקש כי לא יקוזז ההפסד כנגד הסכום האינפלציוני ( . הפסד הון יקוזז תחילה כנגד השבח הריאלי והיתרה תקוזז כנגד הסכום האינפלציוני החייב , כלהלן: כל 1 ש"ח הפסד יקוזז כנגד 1 ש"ח שבח ריאלי וכל 1 ש"ח הפסד יקוזז כנגד 3.5 ש"ח מהסכום האינפלציוני החייב . חישוב ליניארי מוטב במכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה לפני 1.1.2014 .1 סעיף 48 א)ב 2 ( קובע כי במכירת דירת מגורים מזכה שיום רכישתה היה לפני יום המעבר ) 1.1.2014 ( , יהיה השבח הריאלי עד יום המעבר פטור ממס ועל יתרת השבח הריאלי לאחר יום המעבר יחול מס בשיעור הקבוע בסעיף קטן 48 א)ב() 1 ( , קרי 25% נכון להיום . .2 סעיף 48 א)ב 3 ( מחיל את הוראות סעיף 48 א)ב 2 ( רק על מרכיב דירת מגורים בתוספת הפטור הנוסף לפי סעיף 49 ז - ולא על זכויות הבניה. יודגש כי השבח האינפלציוני במכירת דירת מגורים מזכה - פטור כולו ממס. חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין על פי סעיף 75 לחוק מיסוי מקרקעין, חלה חובה לדווח תוך 30 יום על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין. יודגש, כי החל מתיקון 76 לחוק ) 1.8.2013 ( כל הקצאת מניות כאמור חייבת במס רכישה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==