אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 28 חשוב לציין כי, על עסקאות שבח מוטל גם מס יסף בשיעור נוסף של 3% כהגדרת מונח זה בסעיף 121 ב לפקודת מס הכנסה. מס רכישה סעיף 9 )א( לחוק קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה . מס הרכישה הינו בשיעור משווי שוק העסקה . בנכסים שאינם מהווים דירת מגורים, שיעור המס קבוע לכל השווי 6%) ( . בדירות שישמשו למגורים שיעור המס מדורג , כאשר ישנה אבחנה בין רכישת דירת מגורים יחידה ולדירת מגורים שאינה יחידה. באתר רשות המסים קיים סימולטור המאפשר בחינת חבות מס הרכישה: https://www.misim.gov.il/svsimurechisha/frmFirstPage.aspx?cur=1#nbb כמו כן קיימות תקנות מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה( )פטור ממס רכישה(, התשל"ה - 1974 הקובעות פטורים והקלות ממס רכישה . הקלות ממס השבח שיעור מס היסטורי סעיף 48 א)ד( לחוק אשר התייחס לנכסי נדל"ן שנרכשו עד שנת 1960 למעשה קובע כי אותם נכסים - נכון להיום שיעור המס בגינם הינו קבוע ועומד על .25% פריסת המס על השבח הריאלי - סעיף 48 א)ה ( החוק מאפשר למוכר יחיד לבקש שהמס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים ) להלן - " פריסה"(. את בקשת הפריסה יש להגיש לפקיד השומה ככל שהדוח השנתי לשנה בה בוצעה העסקה הוגש או לרשויות מיסוי מקרקעין אם טרם הוגש הדוח השנתי . להלן התנאים להחלת חישוב פריס ה במיסוי מקרקעין : .1 המוכר הינו תושב ישראל. .2 תקופת הפריסה המרבית הינה לארבע שנים או "תקופת בעלות בנכס", לפי הנמוך שביניהם. תקופת הפריסה תיקבע בהתאם לבקשת הנישום ויכולה להיות לתקופה הקצרה מארבע שנים. תחילת הספירה של תקופת הבעלות בנכס הינה בשנה הראשונה שלאחר המועד שבו הגיעה הזכות לידי המוכר וסיומה בשנת המכירה . .3 המוכר הגיש דוחות לפי סעיף 131 לפקודה בעבור שנות המס שבתקופת הפריסה, למעט שנות מס שלגביהן טרם חלף המועד להגשת דוחות אלה .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==