אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 28 דירת המגורים הינה דירת מגורים מזכה : הדירה " שימשה בעיקרה למגורים " באחת משתי החלופות הבאות: .1 80% ממועד הרכישה ) לא לפני (1.1.98 ועד למועד המכירה . .2 ארבע שנים שקדמו למכירה . הפטור יינתן עד לשווי מכירה של 4,495,000 ש"ח )בשנת מס (2021 , ההפרש בין שווי המכירה לסכום זה, ייחשב כדמי מכר של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה, שהמס בגינה יחושב באופן יח סי ובהתאם להוראות סעיף 48 א)ב .(2 תנאים מוקדמים נוספים : .1 על המוכר לבקש את הפטור במפורש. .2 המבקש ליהנות מן הפטור חייב למכור את כל זכויותיו בדירת המגורים . אם המוכר מכר חלק מזכויותיו בדירה ולא את כולה, או שהמוכר הותיר בידיו זכויות, כגון זכות הבעלות עם החכרת הדירה, המוכר לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירתה . האמור לעיל לא יחול במכירת חלק מדירת מגורים מזכה במסגרת עסקת קומבינציה, שאז יינתן פטור יחסי בהתאם לחלק הנמכר. המסלולים לפטור ממס שבח .1 הפטור אחת ל 4- שנים בוטל בתיקון 76 לחוק. .2 פטור לדירה שהתקבלה בירושה - הזכאות לפטור על פי סעיף זה תחול על מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים: .2.1 בעת פטירתו היה המוריש בעלים של דירה אחת בלבד. .2.2 אילו המוריש היה מוכר את הדירה הוא היה זכאי לפטור. .2.3 היורש הינו צאצאו של המוריש או בן - זוגו של המוריש או בן - זוגו של הצאצא. שימוש בפטור לפי סעיף זה אינו חוסם את מקבלו מלהשתמש בפטור נוסף לפי עילת הפטור לדירה יחידה. .3 פטור לדירה יחידה - מוכר דירת מגורים מזכה שהיא דירתו היחידה והמוכר הוא בעל הזכות בה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים, זכאי לפטור ממס שבח במכירתה . אם נתקבל פטור על פי סעיף זה , יש להמתין 18 חודשים לקבלת פטור נוסף על פי הסעיף . בתיקון, בוטל התנאי הדורש שבמשך 4 השנים אחרונות לא הייתה למוכר יותר מדירה אחת בעת ובעונה אחת. מוכר יחשב כבעל דירת מגורים אחת גם אם ברשותו בנוסף: .3.1 דירה שנרכשה במהלך 18 החודשים שקדמו למכירת הדירה הנדונה כתחליף לה . .3.2 דירה שחלקו של המוכר בבעלותה אינו עולה על 1/3 . .3.3 דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997 . .3.4 חלק מדירת ירושה בשיעור של עד - 50% ללא קשר לזהות המוריש ) החל מ - 6.4.2016 .( .3.5 דירה שנתקבלה בירושה והתקיימו בה תנאי סעיף 49 ב) 5 ()א( ו - )ב(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==