אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 27 חלק ד - מיסוי מקרקעין מס שבח סעיף 6 לחוק קובע כי מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין . מס שבח מקרקעין הינו למעשה מס רווח הון , המוטל על מוכר זכות במקרקעין / מבצע פעולה באיגוד מקרקעין בישראל , אשר אינה מהווה בידיו " מלאי עסקי". המס מוטל במקרה בו למוכר נוצר רווח ממכירת הזכות במקרקעין. לא יוטל מס במקרה של הפסד . לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו )אך לא לעניין הפטורים(, יראו את השבח כחלק מההכנסה החייבת במס הכנסה בשנת המס שבה נעשתה המכירה . החוק קובע את דרך חישוב השבח, את ההוצאות המותרות בניכוי, את ההוראות לקביעת יום המכירה ושווי המכירה ואת ההוראות לקביעת יום הרכישה ושווי הרכישה . בנוסף, החוק קובע פטורים שונים והקלות ממס . חישוב המס בעת מכירת זכות במקרקעין נוצר שבח המהווה את סכום ההפרש בין שווי מכירת הזכות לשווי רכישתה בניכוי הוצאות ובתוספת פחת . השבח מגלם בתוכו שני מרכיבים: שבח ריאלי וסכום אינפלציוני . להלן שיעורי המס החלים על השבח הריאלי בידי יחיד )בידי חברה - שיעור מס חברות בשנת המכירה 23% על כל השבח הריאלי בשנת מס 2023 :( .1 שבח ריאלי עד יום התחילה - המהווה את השבח הריאלי שנצבר מיום רכישת הזכות ועד ליום 6.11.2001 - שיעור המס החל הוא המס השולי המקסימלי של היחיד בשנת המכירה 47%) בשנת המס 2023 ( . .2 השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי - המהווה את השבח הריאלי שנצבר מיום 7.11.2001 ועד ליום 31.12.2011 - שיעור המס החל - עד .20% .3 יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי - המהווה את השבח הריאלי שנצבר מיום 1.1.2012 ועד ליום המכירה - שיעור המס החל - עד .25% הסכום האינפלציוני מורכב משתי תקופות, כמפורט להלן: .1 סכום אינפלציוני חייב - המהווה את חלק הסכום האינפלציוני שנצבר מיום הרכישה ועד ליום 31.12.1993 - שיעור המס החל - 10% )הן אצל יחיד והן בידי חברה(. .2 י תרת הסכום האינפלציוני - המהווה את חלק הסכום האינפלציוני שנצבר מיום 1.1.1994 ועד ליום המכירה - פטור ממס.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==