אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 27 הפסד הון יקוזז תחילה כנגד השבח הריאלי והיתרה תקוזז כנגד הסכום האינפלציוני החייב , כלהלן: כל 1 ש"ח הפסד יקוזז כנגד 1 ש"ח שבח ריאלי וכל 1 ש"ח הפסד יקוזז כנגד 3.5 ש"ח מהסכום האינפלציוני החייב . חישוב ליניארי חדש במכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה לפני 1.1.2014 .1 סעיף 48 א)ב 2 ( קובע כי במכירת דירת מגורים מזכה שיום רכישתה היה לפני יום המעבר ) 1.1.2014 ( , יהיה השבח הריאלי עד יום המעבר פטור ממס ועל יתרת השבח הריאלי לאחר יום המעבר יחול מס בשיעור הקבוע בסעיף קטן 48 א)ב() .(1 .2 סעיף 48 א)ב 3 ( מחיל את הוראות סעיף 48 א)ב 2 ( רק על מרכיב דירת מגורים בתוספת הפטור הנוסף לפי סעיף 49 ז - ולא על זכויות הבניה. יודגש כי השבח האינפלציוני במכירת דירת מגורים מזכה - פטור כולו ממס. חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין על פי סעיף 75 לחוק מיסוי מקרקעין, חלה חובה לדווח תוך 30 יום על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין. יודגש, כי החל מתיקון 76 לחוק ) 1.8.2013 ( כל הקצאת מניות כאמור חייבת במס רכישה. פטורים ממס שבח בחוק מיסוי מקרקעין נקבעו מספר פטורים ממס שבח כשהשכיח שבהם הוא הפטור במכירת דירת מגורים מזכה )פרק חמישי 1 לחוק .( במסגרת תיקון 76 לחוק שונה מהותית פרק חמישי 1 לחוק החל מתאריך 1.1.2014 . פטור לדירת מגורים מזכה להלן התנאים המצטברים לזכאות לפטור ממס שבח: המוכר הינו תושב ישראל, או תושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב )נדרש אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו דירה כאמור( . הדירה עונה להגדרת דירת מגורים : .1 בניית הדירה נסתיימה - יודגש כי דירה שבנייתה טרם נסתיימה, גם אם הקבלן התחייב לסיים בנייתה, לא תיחשב כדירת מגורים לצורך קבלת הפטור. .2 הדירה בבעלות או בחכירת יחיד ולא חברה. .3 הדירה אינה מהווה מלאי עסקי אצל המוכר. .4 הדירה משמשת בפועל למגורים, או לחילופין מיועדת לשמש למגורים קרי עליה לכלול את כל המתקנים הנדרשים למגורים )כמו מטבח, אמבטיה, שירותים וכו'(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==