אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 26 .3 בסעיף 48 א)ד() 3 ( נקבע כי במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד בידי מי שפסקה ) 2 ( לעיל אינה חלה עליו יתווספו על שיעורי המס לפי פסקה ) (1 שיעורים מיוחדים החל משנת .2011 עם עדכון שיעורי המס לפי החוק, נכון לשנת המס - 2021 הוגבל שיעור המס ההיסטורי לגבי יחיד לשיעור מס של 25% , לבעל מניות מהותי - 30% ולחבר בני אדם - .23% פריסת המס על השבח הריאלי - סעיף 48 א)ה ( החוק מאפשר למוכר יחיד לבקש שהמס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים )להלן - " פריסה"(. את בקשת הפריסה יש להגיש על גבי טופס 7003 או באופן מקוון על ידי מייצג לפקיד השומה ככל שהדוח השנתי לשנה בה בוצעה העסקה הוגש או לרשויות מיסוי מקרקעין אם טרם הוגש הדוח השנתי . להלן התנאים להחלת חישוב פריס ה במיסוי מקרקעין : .1 המוכר הינו תושב ישראל. .2 תקופת הפריסה המרבית הינה לארבע שנים או "תקופת בעלות בנכס", לפי הנמוך שביניהם. תקופת הפריסה תיקבע בהתאם לבקשת הנישום ויכולה להיות לתקופה הקצרה מארבע שנים. תחילת הספירה של תקופת הבעלות בנכס הינה בשנה הראשונה שלאחר המועד שבו הגיעה הזכות לידי המוכר וסיומה בשנת המכירה . .3 המוכר הגיש דוחות לפי סעיף 131 לפקודה בעבור שנות המס שבתקופת הפריסה, למעט שנות מס שלגביהן טרם חלף המועד להגשת דוחות אלה . אופן חישוב המס על השבח הריאלי על פי פריסה השבח הריאלי יחולק למספר שנות המס בפריסה . בכל אחת משנות המס בתקופת הפריסה, יצורף חלק השבח הריאלי להכנסה החייבת של המוכר . חישוב המס ייעשה בהתחשב בשיעורי המס החלים על כלל הכנסתו החייבת של המוכר, לפי הוראות פקודת מס הכנסה ובהתחשב ביתרת נקודות הזיכוי שזכאי להן המוכר בכל אחת משנות המס הרלוונטיות. יש לציין כי השבח הריאלי יהיה השלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה החייבת . קיזוז הפסדים מס שבח מהווה מקדמה על חשבון מס ההכנסה. נישום אשר צבר הפסד עסקי/הון לתום שנת המס שקדמה למכירה והמציא אישור מקורי על גבי טופס 1271 א מפקיד השומה על גובה וסוג ההפסד , או אישור מקוון, יוכל להפחיתו מהשבח . אופן קיזוז ההפסדים : הפסד עסקי יקוזז כנגד השבח הריאלי והסכום האינפלציוני החייב , כלהלן: כל 1 ש"ח הפסד יקוזז כנגד 1 ש"ח שבח ריאלי/סכום אינפלציוני חייב )המוכר יכול לבקש כי לא יקוזז ההפסד כנגד הסכום האינפלציוני .(

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==