אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 26 לגבי משיכה של כספים מחברה, יש הקלה רק אם סכום המשיכות במצטבר לא עלה ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה על 100,000 ש"ח אבל רק אם וכאשר תנאי זה מתקיים בכל יום ויום לאורך כל התקופה. חיוב המס יהיה על בסיס שוטף פלוס שנה ויעשה במסגרת הדוח השנתי על ההכנסה שמוגש בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים. לדוגמה ב - 31.12.20 יחויבו במס כספים שנמשכו בשנת .2019 ניתן להחזיר את הכספים לחברה עד מועד החיוב. אולם, אם הכספים שהוחזרו נמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם )עד גובה הסכום שנמשך מחדש( כאילו לא הושבו. חריג, אם נמשכו מחדש באופן חד - פעמי והוחזרו בתוך 60 ימים. רק כספים שנמשכו והושבו לחברה עד למועד החיוב ללא משיכתם מחדש בתקופה של שנתיים לא יחויבו במס בהתאם לסעיף 3 )ט 1 .( משיכות הבעלים יסווגו אצל בעלי המניות כהכנסה מדיבידנד, אם יש בחברה רווחים כהגדרתם בסעיף 302 )ב( לחוק החברות וזאת בהתאם לחלקו ברווחים. אם אין בחברה רווחים כמפורט לעיל, אבל מתקיימים יחסי עובד - מעביד אזי המשיכות יסווגו כהכנסה מעבודה. אם לא ניתן לסווגם באף אחת מהחלופות הנ"ל, ידווחו כהכנסה מעסק או משלח יד. על משיכות כספים מחברה אשר בתחולת סעיף 3 )ט 1 ( ימשיך לחול סעיף 3 )ט( - ריבית רעיונית, עד למועד החיוב במס. על משיכות כספים אשר אינן בתחולת ס עיף 3 )ט 1 ( ימשיך לחול סעיף 3 )ט( עד למועד ההשבה. כספים - כולל מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה כלשהי לטובת בעל המניות המהותי. משיכה - כולל הלוואה, השאלה וכל חוב אחר. אילוץ חלוקת עודפים סעיף 77 לפקודת מס הכנסה מעניק למנהל את הסמכות להורות על חלוקת רווחי חברה כדיבידנד, בהתקיים נסיבות מסוימות וזאת רק לאחר התייעצות בוועדה. במסגרת ניסוחו מחדש של סעיף 77 נקבעו קריטריונים המבהירים את הנסיבות בהן תחויב החברה לחלק את רווחיה. החלוקה המאולצת מוגבלת לשיעור של 50% מהרווח לשנת מס מסו י ימת. החיוב מוגבל לחמש השנים שלאחר אותה שנת מס ובתנאי שנצברו בחברה רווחים העולים על חמישה מיליון ש"ח, ויש בידה לחלק רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומם ולפיתוחם של עסקיה. קיים תנאי נוסף לפיו לאחר החלוקה יישארו לחברה לפחות של ושה מיליון ש"ח רווחים צבורים לתום אותה שנה ולתום שנת המס שקדמה להוראת החלוקה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==