אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 25 מס רכישה סעיף 9 )א( לחוק קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה . מס הרכישה הינו בשיעור משווי שוק העסקה . בנכסים שאינם מהווים דירת מגורים, שיעור המס קבוע לכל השווי ) .(6% בדירות שישמשו למגורים שיעור המס מדורג: "דירה נוספת" )שאינה יחידה( בהתאם להוראה שעה החל ב - 28.11.2021 ועד ל - 31.12.2021 1 . על חלק השווי שעד 5,348,565 ש"ח .8% - 2 . על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח - .10% "דירה נוספת" )שאינה יחידה( החל מיום 16.1.2021 ועד 27.11.2021 1 . על חלק השווי שעד 1,294,770 ש"ח .5% - 2 . על חלק השווי העולה על 1,294,770 ש"ח ועד 3,884,295 ש"ח .6% - 3 . על חלק השווי העולה על 3,884,295 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח .7% - 4 . על חל ק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח .8% - 5 . על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח - .10% " דירת מגורים יחידה " )בהתאם להגדרות בחוק( החל מיום 16.1.2021 ועד 15.1.2022 1 . על חלק השווי שעד 1,747,865 ש"ח )*( - לא ישולם מס . 2 . על חלק השווי העולה על 1,747,865 ש"ח ועד 2,073,190 ש"ח - .3.5% 3 . על חלק השווי העולה על 2,073,190 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח .5% - 4 . על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח .8% - 5 . על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח - .10% )*( בהתאם להצהרת רשות המסים, במקביל להגדלת שיעור מס הרכישה לדירות "השקעה" החל מיום 28/11/2021 ישנה כוונה להגדיל את מדרגת הפטור ממס רכישה הראשונה לדירת מגורים יחיד ה לכדי שני מליון ש"ח )במקום 1,747,865 ש"ח .( כמו כן קיימות תקנות מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה( )פטור ממס רכישה(, התשל"ה - 1974 הקובעות פטורים והקלות ממס רכישה . הקלות ממס השבח שיעור מס היסטורי .1 סעיף 48 א)ד() 1 ( לחוק קובע כי ברכישות עד שנת 1948 לא יעלה המס על 12% וברכישות בשנות המס 1948 ועד 1960 לא יעלה המס על 12% מהשבח ועוד 1% לכל שנה משנת המס 1949 ועד לשנת הרכישה . .2 בסעיף 48 א)ד() 2 ( נקבע כי במכירת זכות במקרקעין על ידי חברה שהכנסתה מעסק או על ידי יחיד שקיבל את הזכות הנמכרת אגב פירוק מחברה כאמור, יתווסף 1% על שיעורי המס לפי פסקה ) 1 ( לכל שנה החל משנת 2005 ועד לשנת המכירה .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==