אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 25 חלק ג - תיקונים הנובעים מ חוק ההתייעלות הכלכלית השפעות המיסוי של חוק ההתייעלות הכלכלית התשע"ז 2016- בחוק ההתייעלות הכלכלית התשע"ז - 2016 )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018 ,( נקבעו בין היתר הוראות שמטרתם : .1 מיסוי חברות ארנק - סעיף 62 א. .2 מיסוי משיכות בעלים - סעיף 3 )ט 1 .( .3 אילוץ חלוקת עודפים - סעיף 77 )במתכונתו החדשה(. מיסוי חברות ארנק מטרת התיקון הי י תה לטפל בשכירים ונושאי משרה רבים, בעיקר ברמות השכר הגבוהות אשר קבלו את שכרם באמצעות חברה שבשליטתם ובכך נמנעו מתשלום מס שולי. אולם בפועל, הוראות הסעיף רחבות וחלות על נ ו תני שירותים שפועלים באמצעות חברה גם אם לא עשו זאת מתוך ניסיון לנצל לרעה את שיטת המיסוי הדו שלבית. משמעות הסעיף היא שבעלי המניות שעליהם יחול סעיף 62 א יחשבו למחזיקים בחברת הארנק ולכן ההכנסה החייבת של חברה הנובעת מפעילותו של יחיד שהוא בעל מניות מהותי תחשב כהכנסתו של בעל המניות. "הכנסה חייבת" - הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין. "בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב 10%- לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם. הסעיף לא יחול על יחיד שהוא בעל מניות מהותי )במישרין או בעקיפין( בחבר בני האדם מקבל השירות. הסעיף לא יחול על חברות משלח יד זרה )כהגדרתן בסעיף 75 ב 1 (. הסעיף יחול רק על חברות מעטים )כהגדרתן בסעיף 76 .( הסעיף חל על פעילויות של נושא משרה בחבר בני אדם אחר, וכן פעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו )יחסי עובד - מעסיק (. בהתאם לעמדת רשות המיסים, גם חברה אשר לא עונה לחזקות הקובעות בסעיף 62 א)א() 3 ( יכולה להיחשב כחברת ארנק, ככל שישנם סממנים של יחסי עובד מעסיק . לכן מומלץ כי כל חברה אשר קיים חשש שהיא עונה להגדרת חברת ארנק תבחן האם היא עונה להגדרה. מיסוי משיכות בעלים מטרת סעיף 3 )ט 1 ( היא לטפל בניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו שלבית על ידי בעלי מניות אשר משכו כספים או קבלו לשימושם נכסים מחברה שבשליטתם. אותם בעלי מניות נמנעו מתשלום מס שולי למרות שהכספים או הנכסים לא הוחזרו לחברה במשך פרק זמן ארוך ולעיתים לא הוחזרו כלל. הסעיף מטיל מס על משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי )מוגדר בסעיף 88 ( ועל קרובו, וכן על העמדת נכס של חברה לשימושם, במישרין או בעקיפין אלא אם חויבו במס מלא.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==