אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 23 חוזר מס הכנסה מספר 05/2018 בנושא "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר )המכונים "מטבעות וירטואלים " ( החוזר עוסק בכ ללי המיסוי לגבי השימוש באמצעי תשלום באסימונים מבוזרים וקובע ומפרט את השלכות המיסוי הנובעות מהשימוש בו. " אסימונים מבוזרים " - אסימונים שאינם מונפקים עלי ידי גורם מרכזי אחד ושערכם אינו מייצג ערך של סחורה כלשהי או שירותים כלשהם, אלא ערכם נקבע לפי הסכמה בחליפין בין רשת המשתמשים לדוגמה: ביטקוין, את'ר וכד .' החוזר קובע כי אמצעי התשלום המבוזר המשמש כאמצעי סחר חליפין אינו בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנ סה. בין היתר נקבע: .1 הגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה כוללת בין היתר כל רכוש, בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין אם מדובר בנכס לא מוחשי. אמצעי תשלום מבוזר מהווה רכושו של האדם המחזיק בו, ומשכך הוא נכלל בהגדרת "נכס " בסעיף 88 לפקודה . .2 מכירת אמצעי תשלום מבוזר כמכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודת מס הכנסה - תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודה . .3 אדם המדווח על מכירת אמצעי תשלום מבוזר ישמור מסמכים להוכחה כי ההכנסות המדווחות הן ממכירת אמצעי תשלום מבוזר המשמש לצורך סחר חליפין ככול שיידרש להנחת דעתו של פקיד השומה . .4 אדם אשר הכנסותיו מאמצעי תשלום מבוזר מגיעות לכדי עסק , יסווגו הכנסותיו כהכנסה פירותית ויחולו עליה שיעורי המס על פי סעיפים 121 או 126 לפקודה. סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק כפי שנקבעו בפסיקה. יובהר כי, אמצעי תשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כריה ) פעילות המתבצעת באמצעות העמדת כוח מחשוב אשר תמורתה משולמים אמצעי תשלום מבוזר ,( יש לראות את ההכנסות המתקבלות בידיו כהכנסה עסקית . .5 לגבי עסקא ות בהן התמורה משולמת באמצעי תשלום מבוזר, נקבע כי מדובר למעשה בעסקת חליפין ואו פן הטיפול המיסוי הינו כדלקמן - .5.1 סכום התמורה המשולמת בעסקת החליפין תהא זהה הן למוכר לעניין קביעת התמורה והן לרוכש לעניין קביעת המחיר המקור י. סכום התמורה יקבע בהתאם לשווי ההוגן בשקלים של אמצעי התשלום המבוזר. אם לנכס או לסחורה הנקנים קיים מחיר נקוב , אזי שווי המכירה של אמצעי התשלום המבוזר , ששימש לרכישתם, יהא בהתאם למחיר הנקוב של הנכס או הסחורה . .5.2 מוכר ה נכס או נותן השירות - במועד עסקת החליפין המוכר ירשום הכנסה בגין מכירת הנכס או מתן השירות . שווי התמורה כאמור , יקבע בנוסף גם כמחיר המקורי של אמצעי התשלום המבוזר המתקבל. במועד מכירת אמצעי התשלום המבוזר יחושב הרווח הנצמח מהשינויים בערכו ממועד עסקת החליפין ועד מועד מכירתו . .5.3 רוכש הנכס או מקבל השירות , אשר משלם כאמור באמצעי התשלום המבוזר - במועד ביצוע עסקת החליפין מתבצעת מכירת אמצעי התשלום המבוזר ובמקביל - הוא רוכש נכס או מקבל שירות . .5.4 הדיווח על ההכנסות לצורכי מס יהיה בהתאם להוראות שנקבעו בפקודה והוראות כל דין .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==