אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 22 מטבעות וירטואלים הביטקוי ן הוא "נכס" ולא "מטבע" ביום 19 במאי 2019 ניתן פסק דין מנחה בעניין נועם קופל )ע"מ 11503-05-16 ( אשר קבע וסיווג את הביטקוין כ"נכס" ולא כ"מטבע". פסק הדין דן באופן שבו יש לסווג את ה"ביטקוין" לצורכי מס, וליתר דיוק האם הביטקוין )או מטבע וירטואלי אחר( ייחשב כ"מטבע" לעניין סעיף 13)9 ( שההכנסות מהפרשי הצמדה בגינו, פטורות ממס. נועם קופל רכש ביטקוין בשנת 2011 ומכרו בשנת 2013 ברווח של מעל 8 מי ליון ש"ח. הוא טען כי הביטקוין הינו "מטבע חוץ" ולכן רווחיו הם בבחינת הפרשי הצמדה ) הפרשי שער( שבהתאם לסעיף 13)9 ( לפקודת מס הכנסה, פטורים ממס. עמדת פקיד השומה היתה כי הביטקוין אינו "מטבע" אלא יש לראותו כ"נכס" בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודת מס הכנסה וכי הרווחים ממכירתו חייבים במס בהתאם לפרק ה' לפקודת מס הכנסה. בית המשפט קבע לעניין סיווג הביטקוין כ"מטבע" כדלקמן: • לא הוכח כי הביטקוין עבר את המשוכה הנדרשת על פי חוק בנק ישראל באשר להגדרת "מטבע" ו"מטבע חוץ" וכי אין לו ביטוי פיסי - מוחשי בדמות של שטר או מעות. • הביטקוין אינו "הליך חוקי" של אף מדינה. • הביטקוין אינו מהווה תחליף של ממש, במדינה כלשהי, לכסף או למטבע ואינו מהווה אלטרנטיבה אמיתית לכסף. • הביטקוין אינו נתפס כ"מטבע" באף מדינה בעולם לצורך מס. לעניין הגדרת הביטקוין כ"נייר ערך" נקבע בין היתר: • לא ניתן לראות בביטקוין כ"נייר ערך" לפי הגדרתו בחוק ניירות ערך, שכן הוא אינו מקנה זכות חברות או השתתפות בתאגיד כלשהו או איזה תביעה ממנו. • הביטקוין גם אינו מהווה "נייר ערך" לפי עמדת הרשות לניירות ערך. כב' השופט בורנשטין קבע כי, לאור המצב העובדתי, "נכון לעת הזאת" כי יש לראות ב ביטקוין כנכלל בהגדרת "נכס" וכי הרווחים הנגזרים ממנו, ימוסו במס רווח הון. רשות המיסים הוציא ה שני חוזרים המתייחסים לאופן מיסוי הרווחים ה נובעים ממטבעות וירטואלים )נציין כי טרם עברה חקיקה כלשהי לעניין המיסוי( תוך הבחנה בין שני סוגים של מטבעות וירטואלים. חוזר מס הכנסה מספר 5/2018 מתייחס ל - אסימונים מבוזרים ואילו חוזר מס הכנסה מספר 7/2018 מתייחס ל - UTILITY TOKENS .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==