אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 2 הכנסות של יחיד מהשכרת דירה למגורים יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירת מגורים, אחת או יותר, והמשמשת למגורים לשוכר שהוא יחיד, או לשוכר שהוא חבר בני אדם שקבע לעניין זה נציב מס הכנסה )מוסד שעיקר פעילותו קליטת עליה, בריאות או סעד ופעילות המוסד אינה למטרת רווח(, זכאי לבחור בין שלוש חלופות מיסוי . חלופת הפטור בשנת 2021 קיים פטור ממס בשל הכנסה מדמי שכירות, באם ההכנסות אינן מגיעות לכדי הכנסה מעסק, עד לתקרה חודשית של 5,070 ש"ח ובחישוב שנתי עד 60,840 ש"ח. יחיד שהכנסתו הנ"ל עולה על התקרה יהא פטור ממס על ההכנסה מדמי השכירות עד לגובה התקרה בניכוי ההפרש שבין ההכנסה בפועל מדמי ש כירות לתקרת הפטור ויתרת ההכנסה תחויב במס הכנסה בשיעורים החלים על ההכנסה שאינה מיגיעה אישית, כמו כן צפוי חיוב בדמי ביטוח לאומי על ההכנסה החייבת. חלופת תשלום מס סופי - 10% יחיד המשכיר דירת מגורים אחת או יותר רשאי )לפי החלופה הקבועה בסעיף 122 לפקודה( לשלם מס סופי בשיעור 10% על הכנסותיו מדמי השכירות, באם ההכנסות אינן מגיעות לכדי הכנסה מעסק, וזאת ללא מגבלת תקרה. את תשלום המס ניתן לבצע עד 31 בינואר של השנה העוקבת ללא חיוב בריבית והצמדה. חלופת מיסוי מלא על פי דוח רווח והפסד לנישום קיימת הזכות לבקש ולשלם מס מלא על הרווח הנובע מהכנסות מ דמי שכירות וזאת לאחר התרת ניכוין של ההוצאות הקשורות לדירות המושכרות ובכללן: פחת, ריבית, ביטוח, תיקונים וכד'. בחלופה זו יהיה גם חיוב בדמי ביטוח לאומי על הרווח. נציין כי לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא ,31% למעט מי שמלאו לו בשנת המס שישים שנה, אז מדרגת המס הראשונה היא .10% הבהרה - לאור גישת רשות המ יסים כי בעת מכירת דירת מגורים יופחת משווי הרכישה פחת בשיעור הקבוע בתקנות ) וזאת גם באותם מקרים בהם הנישום בחר בתקופת ההשכרה במסלול הפטור או במסלול חיוב ב 10%- מס ,( מומלץ לשקול את הכדאיות ביישום חלופות הפטור ומסלול המס בשיעור של .10% בפס"ד וימן נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה שניתן בחודש פברואר 2016 נקבע בדעת רוב כי יש לנכות פחת במכירת הדירה ולפיכך יוגדל השבח ומס השבח בעת המכירה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==