אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 3 סעיף 122 )ו( לפקודת מס הכנסה - הטבה חדשה למשכירי דירות ביום 31.5.2023 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית , הוסף סעיף 122 )ו( בתחולה מיום 1 בינואר .2023 בהצעת החוק נאמר : "כדי להקל על בעלים שיש לו דירה יחידה שאותה הוא משכיר , כאשר באותה תקופה הוא משלם דמי שכירות לצורך שכירת דירת מגורים אחרת , מוצע לקבוע אפשרות לנכות מהכנסות השכירות המתקבלות מהשכרת הדירה המושכרת את הוצאות השכירות שהוא משלם , אף על פי שאלה הוצאות פרטיות אשר אינן אמורות להיות מנוכות לפי עקרונות מס ההכנסה הרגילים . ההטבה המוצעת נועדה להקל על מי שיש לו דירה יחידה , אשר מעדיף , משיקוליו , לגור בדירת מגורים אחרת או , אם מדובר באדם קשיש , לגור בבית אבות." בעקבות תיקון החקיקה , נוצר מסלול מיסוי שכר דירה חדש , רביעי במספר מסלולי הבחירה של השכרת דירות מגורים בישראל , תוך הדגשה , שמסלול חדש זה ניתן לבחירה אך ורק כאשר הבעלים הינו בעל דירה יחידה ! הסעיף קובע כי "על אף האמור בסעיף קטן )ג(, לעניין חישוב ההכנסה החייבת מדמי שכירות שהופקה על ידי היחיד מהשכרת דירתו היחידה, רשאי לנכות מהכנסתו כאמור את סכום דמי השכירות המוטבים ששילם באותה שנה עד לסכום הכנסתו מדמי שכירות באותה שנה או עד לסכום של 90 אלף ש"ח בשנה ) 7,500 ש"ח לחודש( , לפי הנמוך..." ככל שנותר הפרש שלא נוצל , שיעור המס על היתרה יהיה בשיעור של .10% תשומת הלב - נקבעה תקרה שנתית בסך 90 אלף ש"ח . המשמעות הינה שגם אם בחודש מסויים שולם שכ"ד של 8,000 ש"ח ובחודש אחר שולם שכ"ד של 6,000 ש"ח - כל עוד אין חריגה מהתקרה השנתית שנקבעה בסך 90 אלף ש"ח - ההוצאה תוכר. דוגמא - לאדם דירת מגורים יחידה אותה הוא משכיר ושוכר דירת מגורים אחרת תחתיה . דמי שכירות שקיבל דמי שכירות ששילם הסכום החייב ב 10%- מס 100,000 ש"ח 70,000 ש"ח 30,000 ש"ח 80,000 ש"ח 85,000 ש"ח - 130,000 ש"ח 150,000 ש"ח 40,000 ש"ח פ טור ממס על דמי שכירות שמקבל קשיש סעיף 25)9 ( לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות בשל הדירה שבה הוא גר לפני כניסתו לבית האבות תהיה פטורה ממס עד לגובה מחצית סכום התשלום השנתי שמשלם הקשיש בעד החזקתו בשנת המס, בבית האבות. " בית אבות " - מקום מגורים קבוע ל 30- יחידים לפחות שגילם מעל 65 שנים, שניתן לו רישיון על פי חוק הפיקוח על המעונות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==