אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 14 תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי תרומות למוסד ציבורי, שאושר על ידי שר האוצר, או לקרן לאומית, בסכומים העולים על 200 ש"ח, מעניקות זיכוי ממס בשיעור של 35% מסכום התרומות עבור יחידים ובשיעור השווה לשיעור מס החברות )בשנת - 2023 23% ( עבור חברות. ההטבה ניתנת גם עבור מספר תרומות נפרדות, בתנאי שהן מסתכמות יחד לסכום של 200 ש"ח לפחות ושהן ניתנו לגופים שהוכרו כ"מוסד ציבורי". שכירים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת השכר החודשי השוטף במהלך שנת המס שבה ניתנה התרומה, ואינם צריכים להמתין לסיום שנת המס על מנת לבקש החזרי מס. הזיכוי לא יינתן על כל תרומה מעבר ל"תקרה" שהיא 30% מההכנסה החייבת במס לאותה שנה או 10,019,808 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, נכון ליום 1.1.2023 . אם הסכום שנתרם עולה על התקרה )כלומר עולה על 30% מההכנסה החייבת במס לאותה שנה או 10,019,808 ש"ח(, ניתן להעביר את סכום התרומה העולה על הסכומים הנ"ל, לשלוש שנות המס הבאות ולצרפו לסכום התרומות באותן שנות מס, בתנאי שסכום התרומות הכולל, שבגינו ניתן זיכוי בכל שנה, לא יעלה על ה"תקרה". הכרה בהוצאות ריבית על משכנתא סעיף 39 א לחוק מס שבח מקרקעין קובע, כי תשלומי ריבית ריאלית יותרו בניכוי בחישוב השבח בעת מכירת המקרקעין )לרבות דירת מגורים(, בהתקיים התנאים כדלהלן: .1 הוצאות הריבית הריאליות אינן מותרות בניכוי על פי פקודת מס הכנסה. .2 ההלוואה התקבלה לרכישת הזכות במקרקעין או לשם השבחתה. .3 ההלוואה התקבלה בסמוך לרכישת הזכות במקרקעין או להשבחתה. .4 ההלוואה אינה מ"קרוב". לגבי זכות שאינה רשומה בפנקסי חשבונות המנוהלים בשיטה הכפולה - ההלוואה מובטחת במשכנתא או במשכון או שנרשמה הערת אזהרה, ובלבד שהרישום נעשה בסמוך לקבלת ההלוואה. בהתאם להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 16/2003 , המטפלת בהתרת הוצאות ריבית ריאלית בחישוב השבח במכירת זכות במקרקעין, ניתן לדרוש בתנאים מסויימים את הריבית על המשכנתא הפרטית, כהוצאה מוכרת למס הכנסה ואף ניתן לדרוש את הוצאות הריבית בעת מכר הדירה, למי אשר אינו מעוניין או אינו זכאי לפטור במכירת דירת המגורים. סעיף 1)4 )( 3 ( להוראת הביצוע, דן במקרה של דירת מגורים המשמשת בשימוש מעורב, בחלקה למגורי בעליה ובחלקה משמשת בייצור הכנסה - במקרה זה הריבית ניתנת לניכוי על פי הפקודה באופן

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==