אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 13 חלק ב - מיסוי שוק ההון ורווחי הון שיעורי המס בשוק ההון ורווחי הון לחברות רווח מנייר ערך בבורסה בישראל חברה תשלם מס רווח הון בהתאם לחלק ה' לפקודה בשיעור של 23% בשנת 2021 על הכנסותיה ממימוש ניירות ערך. הכנסות פיננסיות כל הכנסות הריבית למיניהן מתחייבות בשיעור מס החברות הרגיל, שנת - 2021 .23% הכנסות מדיבידנד דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו בישראל או שהתקבלו מחברה תושבת ישראל פטור ממס. דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל חייב במס בשיעור מס של 25% . לחילופין, יתחייב הדיבידנד במס חברות מלא תוך מתן זיכוי עקיף בגין המס ששולם על ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד. רווחי הון שיעור המס בגין רווחי הון ריאליים בעת מכי רת נכסים וניירות ערך לא סחירים וכן בעת מכירת מקרקעין מחוץ לישראל הינו בשיעור מס חברות של 23% בשנת .2021 שיעורי מיסוי שוק ההון ורווחי הון ליחידים רווח הון מנייר ערך בבורסה בישראל שיעור המס ליחיד על הרווח מניירות ערך סחירים הינו בשיעור של 25% וזאת אם אין מדובר בהכנסה פירותית )עסקית(. אצל מוכר שהוא בעל מניות מהותי )בעל מניות המחזיק לפחות 10% ממניות החברה שמניותיה נמכרות(, שיעור המס יעמוד על .30% אם ההכנסה מניירות ערך )בין ישראלים ובין זרים( תיחשב להכנסה עסקית, שלטונות המס ידרשו מיסים על פי שיעור המס השולי, דהיינו עד 47% בשנת .2021 רווח הון מניירות ערך זרים על ניירות ערך זרים שנרכשו עד ליום 31.12.2004 יחול שיעור מס ליניארי כדלקמן: על רווח ההון הריאלי שנצמח עד ליום 31.12.2004 - ,35% יתרת הרווח תתחייב ב 25%- מס .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==