אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 15 לנסיבות הספציפיות שכן דווקא אצל נישומים שמבצעים פעולות השקעה לא עסקיות בחסכונותיהם יכולים מחזורי ההשקעה לעלות על מחזורי פעילותם העסקית האחרת. .5 מבחן המימון: על פי מבחן זה מימון פעילות בהון זר )לעומת הון עצמי(, בעיקר אשראי לזמן קצר, מעיד על פעילות עסקית. .6 מבחן הארגון: קיומו של מנגנון, צוות עובדים, מקום עבודה קבוע, מערך ר ישומי ותיעוד מסודר יש בהם להצביע על קיומו של עסק. .7 מבחן ההבשלה וההשבחה: על פי מבחן זה ביצוע פעולות להעלאת ערך הנכס מצביע על פעילות עסקית. .8 מבחן טיב הנכס: טיבו של הנכס יכול גם הוא להשליך על סווג ההכנסה. אופי ספקולטיבי של ניירות ערך יכול להצביע על פעולות עסקיו ת. על פי עמדת מס הכנסה, סיווג ההכנסה ייקבע על פי שקלול כל המבחנים וקיומו של מבחן אחד או מספר מבחנים, לא תגרום בהכרח לסיווג ההכנסה כהכנסה עסקית ובכל מקרה יש להתייחס לנסיבות הספציפיות. ל הלן טבלה מרכזת לשיעורי המס: שיעור המס שיטת החישוב עד 2011 מ - 2012 רווח הון/שבח ריאלי 20% / 25% ) (1 25% / 30% ) (1 ליניארית ) (2 דיבידנד 20% / 25% ) (1 25% / 30% ) (1 ) (3 ריבית ודמי ניכיון - צמוד 20% 25% ליניארית ) (2 ריבית ודמי ניכיון - לא צמוד 15% ללא שינוי - ריבית על תכניות חיסכון ופיקדונות 20% 25% ) (4 רווח הון מני"ע סחירים 20% / 25% ) (1 25% / 30% ) (1 ) (5 .1 שיעור המס הגבוה בכל משבצת, מתייחס לבעל מניות מהותי . .2 שיטת חישוב ליניארית - במכירה של נכס שנרכש לאחר 1.1.2003 ייערך חישוב ליניארי יחסי לשתי תקופות: לגבי חלק תקופה שמיום הרכישה עד 31.12.2011 יחול מס בשיעור 20% / ,25% לפי העניין, ועל יתרת התקופה יחול מס בשיעור של 25% / 30% , לפי העניין. במכירת נכס שנרכש לפני 1.1.2003 , יבוצע חישוב ליניארי ל 3- תקופות כך שלגבי חלק התקופה שעד ליום 1.1.2003 יחול מס שולי . .3 כל הדיבידנד שחולק החל מ - 1.1.2012 ללא קשר למועד הפקת הרווחים . .4 התיקון חל על ריביות שנצברו החל מ - 1.1.2012 . לגבי ריבית בפי קדונות ותכניות חיסכון שנפתחו לפני 1.1.2012 , יחול הדין החדש רק על ריבית שתצמח מהמועד הראשון שבו ניתן למשוך את הכספים ללא הרעה בתנאי החיסכון )"נקודת יציאה" ראשונה( והחישוב יהיה ליניארי. .5 ניירות ערך סחירים - אין חישוב ליניארי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==