אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 12 הסעיף קובע מגבלות לניכוי כ"עסק זעיר" בהתקיים אחד מאלה: .1 הוא מעסיק עובדים . .2 הוא אינו מנהל פנקסים קבילים . .3 הייתה לו בשנת המס הכנסה מעסק או ממשלח יד שלא הופקה מיגיעה אישית )למשל מי שהוא שותף פאסיבי בעסק(. .4 חלק מהכנסתו מעסק או ממשלח יד התקבל מאדם שהוא מעסיקו בשנת המס . .5 חלק מהכנסתו מעסק או ממשלח יד יוחס אליו מתאגיד שקוף כהגדרתו בסעיף 64 )א( . .6 יותר מ 25%- מהכנסתו מעסק או ממשלח יד התקבלו )א( מקרוב )ב( ממי שהיה מעסיקו במועד כלשהו ב 3- שנות המס הקודמות . .7 הוא בעל שליטה בחברה . .8 הוא אינו עומד בתנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==