אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 11 עסק זעיר ביום 31 במאי 2023 התקבל חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו - 2024 ( התשפ"ג - 2023 במסגרתו התווספו סעיפים 87 ב 87- ז לפקודת מס הכנסה ובהם התווספה הגדרה חדשה - "בעל עסק זעיר". הגדרת בעל "עסק זעיר" - יחיד , תושב ישראל המפיק הכנסה מעסק או ממשלח יד ומתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: .1 מחזור העסקאות הכולל הנובע ממשלח ידו ומכל עסקיו בשנת המס אינו עולה על הסכום הקבוע בהגדרת "עוסק פטור" לפי חוק מע"מ ) בשנת 2023 סך 107,692 ש"ח(. ובשנים 2024-2025 התקרה תעמוד על סך של 120,000 ש"ח בשנה . .2 פקיד השומה רשם אותו כ"עסק זעיר". מההגדרה עולה כי הסעיף חל רק על יחיד בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד . כך למשל , עוסק שיש הכנסה מהשכרת נכסים , אינו נכנס לתחולת ההגדרה בסעיף 87 ב. תשומת הלב - להגדרת "עסק זעיר" אין ולא כלום עם הגדרת "עוסק פטור" בחוק מע"מ, מלבד קביעת סעיף 87 לתקרת מחזור ההכנסות! כך למשל, בעל "עסק זעיר" חייב בניהול ספרים כרגיל ובהתאם לסוג הפעילות שלו )רק עוסק פטור בחוק מע"מ שהוא גם עסק זעיר לפי פקודת מס הכנסה יהיה פטור מניהול ספרים(. כמו כן, בעל "עסק זעיר" יכול להיחשב כעוסק מורשה. רשום כ"עסק זעיר" יכול להיעשות עם הגשת בקשה לפקיד השומה , עד למועד הגשת הדוח השנתי . לגבי מי שמוגדר כ"עוסק פטור" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף , פקיד השומה ירשום אותו כבעל "עסק זעיר" אף בלא הגשת בקשה . הנישום במקרה זה רשאי יהיה לבקש , עד מועד הגשת הדוח , לבטל את רישומו כאמור . סעיף 87 ד קובע את הדרך לחישוב ההכנסה של בעל "עסק זעיר" - "בחישוב הכנסתו ינוכה מההכנסה מעסק או משלח יד , סכום השווה ל 30%- ממחזור העסקאות שלו באותה שנה". סכום זה של 30% מוגדר כ"סכום הניכוי" והוא ניתן לניכוי ללא תיעוד ורישום הוצאות . סכום הניכוי האמור , מגלם את כל ההוצאות הניתנות בניכוי לפי סעיפים 17-27 לפקודת מס הכנסה וכן את סכום הניכוי לפי סעיף 47 א לפקודת מס הכנסה )ניכוי 52% מתשלום דמי הבטוח הלאומי( אך למעט הניכוי בשיעור של 4.5% לקרן ההשתלמות .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==