אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 118 בית הדין הארצי קובע בפסק דין גרוסקופף את המסקנות שלהלן: (1 הכלל הוא - שאדם המבצע עבודה בעבור חברה הוא "עובד" החברה. (2 על החריגים לכלל מוטלת חובת ההוכחה לעניין קיום יחסי עבודה, בין היתר במצבים שבהם קיימת קרבה משפחתית. בפסק הדין גרוסקופף ערך בית הדין מבחנים, ובעזרתם קבע שהמבוטח שהוא בעל שליטה בחברה היה עובד שכיר בחברה. מבחנים אלו הפכו למבחנים מובילים בפסקי הדין בבתי הדין לעבודה, והביטוח הלאומי משתמש בהם כדי לקבוע את אופן ביטוחם של בעלי השליטה בחברות. המבחן הראשון - האם ניתן להבחין בין תפקידו ופעילותו של בעל השליטה כ"עובד" לבין פעילותו כדירקטור, בעל מניות או קרוב משפחה. המבחן השני - האם הסדר העבודה בחברה הוא אמיתי או פיקציה . כלומר האם בעל השליטה עובד בחברה בפועל. המבחן השלישי - האם ניתן לקבוע מה היה "שכרו" של האדם כ"עובד": א. האם היה לתשלומים אופי של שכר? ב. האם יש עירוב נכסים? כלומר, האם נשמרת ההפרדה בין החברה לבין בעלי המניות בנכסים, בחובות ובהכנסות )האם יש הפרדה בפועל בהנ הלת החשבונות בין חשבון משכורת לחשבון הלוואה, לחשבון משיכות וכדומה(. יישום הלכת גרוסקופף מומלץ לשלם שכר וסוציאליות ולהתנהג כעובד שכיר, כדי שהביטוח הלאומי יכיר בפעילות הזו כמשכורת שמקנה גמלאות. כאשר המשכורת בסכומים שונים ואינה קבועה, בדרך כלל על פי רווחי הע סק, הביטוח הלאומי טוען שמדובר בשכר בסיס ובונוסים שיש לפרוס בהתאם לתקנות. סעיף 348 ולוח י"א לחוק הביטוח הלאומי, קובעים שדמי ביטוח בעד עובד שכיר ישולמו לפחות לפי משכורת בסכום שכר המינימום במשק לפי חוק שכר מינימום )חודשי, חלקי, יומי או שעתי(. אין החרגה בסעיף האמור לבעלי שליטה או לבני משפחה. הלוואות של בעל השליטה לחברה שבבעלותו ביום 19.6.2020 קיבל בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל 11245-06-18 ( את תביעתו של מנחם כרמל, בעל השליטה בחברה, וקבע כי הלוואות פרטיות בסכומים של מיליונים ואף עשרות מיליונים, שמשך והשיב חליפות מ חשבון החברה, אינן בגדר משיכת בעלים שדינה כשכר, ולפיכך פטורות מדמי ביטוח. בית הדין קובע שמדובר בהלוואות אמיתיות, שכן "מרבית מאפייניה של ההלוואה התקיימו כאן", ולא היה מקום להוצאת שומת ניכויים כשכר.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==