אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 117 פסק דין פ"ש באר שבע נ' יוסף ואליהו שלם )ערעור אזרחי 6357/99 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, שניתן ביום 10/4/2002 ( נקבע כי "קרוב" ייחשב "בעל שליטה" גם ללא החזקה כל שהיא במניות. הכרעתו של בית המשפט העליון, יוצרת תוצאה בלתי סבירה על היבטי הביטוח הלאו מי, כיוון שלפי תוצאה זו, כל בני המשפחה, המקיימים את ההגדרה של "קרוב", גם אם אין להם קשר לחברה, נחשבים בעלי שליטה, ובעקיפין בעלי שליטה גם לעניין חוק הביטוח הלאומי. על אף פסק הדין בעניין שלם, כל עוד קרוב משפחה אינו מחזיק במניות החברה ואינו בעל שליטה בעקיפין בחברה )שליטה עקיפה(, הביטוח הלאומי מצפה שהדיווח בטופס 102 על קרוב המשפחה יהיה כעובד שכיר רגיל וישולמו בעדו דמי ביטוח לאומי גם לענפי אבטלה ופש"ר. בעת תביעה לדמי אבטלה או לזכויות בעת פירוק החברה )פש"ר( יש להצהיר על המעמד כקרוב משפחה ופקיד הביטוח הלאומי בוחן את המעמד ואת יחסי העבודה. לשכת רואי חשבון פנתה לביטוח הלאומי כדי למצוא פתרון לקרובי משפחה ללא מניות בחברה שדווח עליהם לפי פסק דין שלם כבעלי שליטה ורק מהסיבה הזאת לא קבלו דמי אבטלה בזמן הקורונה )ולא קיבלו מענקים לבעלי שליטה כי לא היו להם מניות בחברה(. הוסכם כי כש לא מדובר בבעל שליטה במישרין או בעקיפין, הוא יהיה מבוטח לענף אבטלה כשמתקיימים יחסי עובד ומעסיק, גם אם דווח בטופס 102 כבעל שליטה. במקרה הזה המהות קובעת ולא הדיווח הטכני . עסקים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי על פי חוק הביטוח הלאומי, תקנותיו והלכות מפסקי דין, מפורטים להלן סוגי המבוטחים בעסקים משפחתיים, כדלקמן: • העובד השכיר; • העובד העצמאי; • מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי; • עזרה הדדית טבעית בין בני משפחה - באותם המקרים בהם בני משפחה עוסקים בעבודה אצל בן המשפחה האחר והם אינם נחשבים כעובדים, כיוון שמדובר בעזרה בין בני המשפחה. בפסק דין - פד"ע כ"ו 283 פייגלשטוק נ' הביטוח הלאומי , דב"ע נג/ 78-0 , מיום 11.11.93 , נקבע: "כאשר הצדדים הם קרובי משפחה, יש מקום לבחון בקפידה את טיב היחסים שנוצרו: יחסים וולונטריים, התנדבותיים או קשר חוזי להסדרת מערכת זכויות וחובות, ויש לתת את הדעת, בין היתר, לסי מני היכר כגון מסגרת שעות העבודה, שכר ריאלי או 'סמלי' וכדומה". המבחנים לקביעת המעמד של בעל שליטה בחברה שבשליטתו נקבעו בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה - עב"ל 20182/97 , דב"ע נז/ 02-182 הביטוח הלאומי נ' יוסף צבי גרוסקופף - שניתן באפריל 1999 . פסק הדין מהווה בסיס להחלטות בביטוח הלאומי לעניין מעמד ולעניין סכום ההכנסה המזכה בגמלה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==