אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 119 שינוי מעמד מבעל שליטה בחברה לעצמאי לפי חוזר ביטוח/ 1382 שפרסם הביטוח הלאומי בתאריך 24.2.2009 ועודכן ביום 12.9.2021 , כאשר חברה מדווחת על בעל השליטה כשכיר בחברה בשליטתו, והחברה אינה משלמת דמי ביטוח לביטוח הלאומי באופן עקבי, ממושך ושיטתי, הביטוח הלאומי רשאי ל שנות את מעמדו של בעל השליטה לעצמאי ולגבות ממנו חובות שהחברה חייבת בגין משכורתו כאילו הייתה זו הכנסתו כעצמאי. )הביטוח הלאומי הופך את המעמד של בעל השליטה לעצמאי(. החוזר מתייחס למי שמוגדר בעל שליטה בחברה בע"מ, לרבות עובדי חברות משפחתיות, לרבות חברות שבהן הי חיד משמש גם כבעל המניות וגם הדירקטור וגם העובד היחיד של החברה ו לרבות קרובו של בעל השליטה לפי ההגדרה בסעיף 32 לפקודה ו - סעיף 76 לפקודה. הנחיה זו אושרה ביום 15.8.2010 בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ) 2725/09 (, וקיבלה תוקף מחייב בבית הדין הארצי ביום 12.7.2012 )יוסף מזוז נגד הביטוח הלאומי עב"ל 41787-10-10 .( הביטוח ה לאומי מחכה לפחות 12 חודשים לכיסוי החוב בחברה. לאחר מכן שולח לבעל השליטה התראה לפני שינוי המעמד, ואם בעל השליטה אינו מסדיר את חוב החברה, הביטוח הלאומי רשאי לשנות את מעמדו לעצמאי, לפי נתוני השכר השנ תיים ששולמו לו מתאריך תחילת השנה שבה נוצר החוב. השינוי תקף גם לחברה שאינה פעילה, עד 7 שנים מיום סגירתה. החוב יטופל בסניף הביטוח הלאומי שבו נמצאת כתובת המגורים של בעל השליטה. בפברואר 2016 דחה בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל 54328-12-14 , 26120-05-14 ( את תביעתם של בני הזוג גיא לבטל את החלטת הביטוח הלאומי שעל פיה הם חויבו כעצמאים למרות שדווח עליהם לביטוח הלאומי כעובדים שכירים, אך החברה לא שילמה בגינם את דמי הביטוח באופן עקבי. הרמת מסך ההתאגדות בחברה - גביית חוב דמי ביטוח בנסיב ות מיוחדות בסעיף 367 א לחוק )בחוק ההסדרים לשנת 2017 ( הועמדו לרשות הביטוח הלאומי כמה אמצעים אשר מקנים לו אמצעי אכיפה אפקטיביים. בין היתר יכול להרים את מסך ההתאגדות ולגבות חוב בדמי ביטוח במקרים שבהם חברה שהיה לה חוב בדמי ביטוח העבירה נכסים או פעילות ללא תמורה או בתמורה חלקית במטרה להתחמק מתשלום דמי הביטוח. על פי תיקון 187 לחוק הביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי היה אמור לדווח לוועדת העבודה והבריאות של הכנסת על יישום הוראות סעיפי החוק האלה. המועד שבו נבחן עובד שכיר לעניין זכאותו לגמלאות להבדיל מהעובד העצמאי שמעמדו נ בחן בעת פתיחת התיק בביטוח הלאומי, מעמד העובד השכיר נבחן על פי רוב בעת הגשת תביעה לגמלה. כתוצאה מכך, ייתכן שמבוטח יראה עצמו במעמד של עובד במשך שנים רבות וכשיגיש תביעה לגמלה יתברר שמעמדו לא תאם לדיווח.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==