אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 116 זכויות עובדים בעת פירוק חברה או פשיטת רגל של מעסיק )כולל לפי צו סיווג מבוטחים( הביטוח הלאומי פרסם ביום 23.9.2020 פנייה לעובדים שניתן למעסיק שלהם צו פשיטת רגל/צו פירוק/צו לפתיחת הליכים, והמעסיק נותר חייב לעובד שכר עבודה או פיצויי פיטורים. הביטוח הלאומי משלם בשנים 2020 ו - 2021 סכומים לכיסוי שכר עבודה ופיצויי פיטורים עד סכום של 114,452 ש"ח ועוד תשלום לכיסוי חוב לקופת גמל בסך של 17,608 ש"ח. ביום 15.9.2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח - 2018 אשר ערך שינויים בדיני חדלות פירעון. לכן, אם נגד המעסיק נפתח צו לפתיחת הליכים לאחר 15.9.2020 - העובד מגיש את התביעה ישירות לביטוח הלאומי ועותק מהתביעה עובר לכונס הנכסים הרשמי )קודם לכן הוגשו הטפסים לבעל התפקיד שמונה בתהליך(. קופת הגמל אמורה להגיש את התביעה לביטוח הלאומי עבור התשלומים שהמעסיק היה חייב לקופה, ללא רכיב פיצויי הפיטורין. הסברים נוספים נ מצאים באתר הביטוח הלאומי. עסקים משפחתיים ובעלי שליטה בעל שליטה בחברת מעטים בחוק הביטוח הלאומי החל מיום 1.1.2004 קובע סעיף 6 ב בחוק הביטוח הלאומי, שבעלי שליטה בחברת מעטים אינם זכאים לגמלאות דמי אבטלה וזכויות בעת פירוק חברה, ולכן הם אינם משלמים דמי ביטוח בעד גמלאות אלה. לצורך תיקון החוק הוספו שתי הגדרות לסעיף 1 בחוק הביטוח הלאומי: "בעל שליטה - כהגדרתו בסעיף 32 בפקודת מס הכנסה". "חברת מעטים - כמשמעותה בסעיף 76 בפקודת מס הכנסה". הרישום הפורמלי ברשם החברות מחייב את הביטוח הלאומי בבחינת הזכאות של בעל המ ניות לדמי אבטלה. בעל שליטה לפי סעיף 32 ) 9 ( לפקודה הוא ככלל, מי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו, ב 10%- לפחות מהון המניות או מכוח ההצבעה, או בזכות להחזיק 10% מהמניות או מכוח ההצבעה, או בזכות לקבל 10% מהרווחים, או בזכות למנות מנהל, והכול כמפ ורט בסעיף. חברת מעטים לפי סעיף 76 לפקודה היא, ככלל, חברה שבשליטת 5 בני אדם לכל היותר, והכול כמפורט בסעיף. אדם וקרובו, אדם ובא כוחו ושותפים בשותפות - נחשבים לאדם אחד לצורך הגדרת השליטה של 5 בני אדם לכל היותר. הגדרת קרוב ) גם לעניין סעיף 32 ) ((9 נמצאת בסעיף 76 )ד( לפקודה: בן - זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה. הגדרת בן זוג בסעיף 1 לפקודה - "אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו".

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==