אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 114 מכל מקום, כל החלטה של המעסיק בעניין זה עשויה להיות עילה של העובד לבירור משפטי בבית הדין לעבודה )כשברור שהמוסד אינו צד לו(". דין תגמול המילואים שמגיע לעובד כדין שכר עבודה. הגוף האחרא י על האכיפה של תשלום התגמול לעובד הוא אגף הכלכלה במשרד העבודה והשירותים החברתיים. תביעה לתגמולי מילואים של עובד בחל"ת במשבר הקורונה שכירים בחל"ת שמשרתים במילואים בימי החל"ת מגישים תביעה אישית לתגמולי מילואים ומקבלים את התגמול ישירות מהביטוח הלאומי. סכום התגמול לא יפחת מסכום דמי האבטלה שהיו מגיעים למשרת במילואים אילולא היה במילואים. שכירים שהיו בחל"ת וחזרו לעבוד - מקבלים בדרך כלל את התגמול מהמעסיק, כשכר עבודה, שלא יפחת מהתגמ ול המזערי, ותובעים את השלמת הגמלה לפי דמי האבטלה )אם גבוה מהתגמול המזערי( - בתביעה אישית. יש לעקוב אחר הפרסומים באתר הביטוח הלאומי כדי למצות זכויות באופן מלא. לשכת רואי חשבון פנתה לביטוח הלאומי בבקשה להגדיל את הבסיס לתגמול של משרתי המילואים השכירים שהכנסתם נפגעה בשל משבר הקורונה ולכן גם תגמולי המילואים נפגעו. הנושא עלה גם בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. מעסיקי עובדים במשק בית )כולל במשבר הקורונה( על פי הוראת הביטוח הלאומי חובה לדווח על העסקת עובד משק בית עם הפרטים המלאים של העובד. מיד עם תחילת ההעסקה יש ל בקש מן העובדים את הפרטים המלאים כדי שניתן יהיה לדווח ולשלם את דמי הביטוח. יש לדווח גם על עובד תושב חוץ ולרשום את מספר הדרכון במקום מספר תעודת זהות. יש לחשב את דמי הביטוח בשיעור המתאים בעד עובד תושב חוץ. יש לוודא שלעובד יש אשרת עבודה תקפה לעבוד באותו משק ה בית )אסור לפי החוק להעסיק עובד זר ללא אישור עבודה, אך מי שמעסיק עובד כאמור חייב לבטח אותו בביטוח הלאומי(. יש לזכור שמעסיק שאינו משלם דמי ביטוח בעבור עובד עלול להידרש לשלם את דמי הביטוח בצירוף הצמדה וקנסות, ולעתים אף להיתבע להחזיר גמלה שהביטוח הלאומי שילם וישלם לעובד )סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי(. כאשר העובד תובע גמלה, אשר ייתכן שלא היה זכאי לה בשל העובדה שהוא עובד במשק בית, עלול המעסיק להיחשד כמי שסייע לעובד לקבל גמלה שלא כדין אם לא דיווח כדין על העובד. כאשר עובד ניקיון מועסק בבית פרטי והתגמול בעד העבודה משולם על ידי בעל הבית הפרטי ישירות לחברה ששלחה את העובד - חובת תשלום דמי הביטוח חלה על החברה/המעסיק, ולא חלה שום חובה מבחינת האדם הפרטי בהקשר לתשלום דמי הביטוח )הובהר בפגישה של נציגי הלשכות עם עו"ד דני זקן ונציגי תחום הביטוח ביום 10.1.2018 .(

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==