אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 113 סוגיות בתגמולי מילואים למעסיק ולעובד ביום 2 במרץ 2011 פורסם ברשומות תיקון מספר 127 לחוק הביטוח הלאומי המחייב את המעסיק בפעולות כדלקמן: בחודש השירות במילואים המעסיק ישלם לעובד את השכר שהיה משלם לו אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד )לרבות הפקדות לפנסיה על השכר הרגיל(. השכר הרגיל האמור נחשב למקדמה על חשבון התגמול המגיע לעובד. .1 המעסיק יתבע את התגמול מהביטוח הלאומי. .2 המעסיק יעביר לעובד את יתרת התגמול לכל המאוחר במשכורת החודש שבו קיבל את התגמול מהביטוח הלאומי. כלומר, המעסיק יעביר לעובד את ההפרש שבין התגמול שקיבל מהביטוח הלאומי )סעיף 2 לעיל( ובין התשלום ששילם לעובד בחודש שבו שירת במילואים )בסעיף 1 לעיל( במגבלות מסויימות: א . אם העובד עבד במהלך השירות, אזי שכר זה לא יובא בחשבון בחישוב יתרת התגמול. ב . כל סכום שהעובד היה מקבל גם אם נעדר מעבודתו )בהתאם להסכמי העבודה התקפים באותו מקום עבודה(, לא יובא בחשבון בחישוב יתרת התגמול )כמו למשל בונוס, דמי הבראה, ימי מנוחה וימי חג(. הגדלת תגמול המילואים עבור ימי סוף השבוע תשלום התגמול החל מאוגוסט 2008 בעבור שירות רצוף של עד שישה ימים, או ש ארית של מספר ימי השירות הרצופים בניכוי כפולות של 7 הוא: בגין עד חמישה - ימי שירות רצופים משולם התגמול בתוספת 40% )לא כולל שירות חצי יומי(. ככו ל שהיו בחישוב שישה ימים - משולם התגמול בתוספת יום אחד. התחשבנות בין המעסיק לעובד להלן הבהרה מאת המחלקה המשפטית של הביטוח הלאומי שהתקבלה ביום 6.10.2019 : "בחוק הביטוח הלאומי אין הוראה מפורשת כיצד לחשב את יתרת התגמול ועל כן משמדובר לדידו של הביטוח הלאומי )להלן: המוסד( ביחסים שבין המע סיק לעובד והדבר תלוי, בין היתר, בדיני העבודה )חוקי המגן( החלים על יחסי העבודה )לרבות הסכמים קיבוציים ואישיים(, אין הוא מנחה את המעסיקים כיצד לחשב את יתרת התגמול. עם זאת, נסב תשומת ליבכם לכך שההחלטה בדבר מספר הימים בהם יש לחלק את השכר החודשי, צריכה להלום את ההחלטה בדבר מספר הימים המנוכה מהעובד בגין שירות המילואים ; כלומר - אם למשל יצא העובד לשירות מילואים רציף של שבוע, במקום עבודה הנוהג לחשב את שווי הימים לפי חלוקה ב 22- )למעט שישי - שבת( הרי שבחישוב השכר החודשי, על פניו, יהא על המעסיק לנכות 5 ימים בלבד )ולא .(7

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==