אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 112 התעריף ליום הבראה בסקטור הציבורי מיום 1.6.2023 הוא 471.4 ש"ח ובסקטור הפרטי מיום 1.7.2023 הוא 418 ש"ח , בהתאם להסכם קיבוצי החל מ - 27.6.2022 מעסיקים אשר הם חברים בנשיאות האירגונים העסקיים ישלמו 400 ש"ח )נכון ליום כתיבת שורות אלו חל רק על הארגונים העסקיים, טרם נחתם צו הרחבה(. מודעה בדבר שכר מינימום החל מה - 1.4.2023 נקבע שכר המינימום במשק לסך של 5,571 ש"ח ברוטו לחודש. חלה חובה על מעסיקים להציג מודעה בדבר זכויות עובדים לפי חוק שכר מינימום במקום בולט לעין. אי הצגת המודעה הינה עבירה פלילית שבצידה קנס. המודעה : המודעה תיערך לפי הנוסח שבתוספת ואולם המעסיק יעדכן את סכומי שכר המינימום שבמודעה בהתאם לעדכונם לפי החוק מזמן לזמן ולא יאוחר משבעה ימים ממועד העדכון כאמור. הצגת המודעה בדרך נוספת : מעסיק שעיקר עבודתם של עובדיו, כולם או חלקם, היא מחוץ לחצרו, ימסור את המודעה לידי עובדים אלה במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק וזאת נוסף על הצגת המודעה בדרך הקבועה ב סעיף 6 ב)א( לחוק. הצגת המודעה בדרך חלופית : מעסיק המעסיק פחות מ 6- עובדים במקום העבודה רשאי להציג את המודעה באמצעות מסירתה לידי עובדיו במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, במקום הצגתה בדרך בסעיף 6 ב)א( לחוק. פטור מהצגת מודעה : מעסיק המעסיק את עובדיו שלא לצורכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי, פטור מחובת הצגת המודעה. העסקת נוער בחופשות בחופשה מותר להעסיק נוער מגיל 14 . כל נער ונערה חייבים להיות מצוידים באישור רפואי ובפנקס עבודה. נער או נערה מוגבלים לעבודת 8 שעות ביום )אף אם המפעל עובד 9 שעות( ולא יותר מ 40- שעות בשבוע. אין להעסיקם בשעות נוספות, בלילה ובשבת. קיימות הגבלות רבות לעבודת נוער, כולל איסורים על העסקה בתהליכי ייצור שונים. יש לזכור, כי גם לגבי נוער קיימת חובת תשלום שכר מינימום )לפי הגיל( וכן חובת תשלום החזר נסיעות לעבודה. בתקנות עבודת נוער )בדיקות רפואיות( התש"ס - 2000 נקבע, כי נער לא יעבוד אלא אם נבדק בדיקה רפואית ורופא המשפחה נתן אישור רפואי להעסקתו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==