אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 111 תשלום המשכורת. אפשר לבחור את סוגי העובדים שכלולים בתקנה 22 ויש לציין אותם בעת החתימה על ההסכם. הביטוח הלאומי משלם למעסיק עמלה בשיעור 2.5% מדמי הפגיעה )לא כולל את 12 הימים הראשונים(. העובד ממלא את חלקו בטופס וחותם עליו. המעסיק משלים את חלקו בטופס ומגיש את הטופס לביטוח הלאומי על פי ההסדר )לסניף שקרוב למקום מגורי העובד(. המעסיק משלם לעובד שכר רגיל/דמי מחלה לפחות בסכום דמי הפגיעה שמגיע לעובד מהביטוח הלאומי עד סיום הטיפול בתביעה בביטוח הלאומי. כשהתביעה תאושר המעסיק יקבל בחזרה את סכום דמי הפגיעה ששילם )החל מהיום ה 13- ( בתוספת העמלה. על פי הפרסום של הביטוח הלאומי, יכול להצטרף להסדר לפי תקנה 22 מעסיק שמעסיק 100 עובדים או יותר. המעסיק ממלא טופס בקשה להצטרפות וכתב התחייבות )שהוא החוזה המשפטי בין המעסיק לביטוח הלאומי(. המעסיק מקבל גם איגרת בנושא ביטוח נפגעי עבודה שכולל בין היתר דגשים במילוי טופס התביעה. החל ממשכורת חודש מארס 2008 המעסיק משלם שכר רגיל לעובד בתקופת דמי הפגיעה )שלא יפחת מדמי הפגיעה(, מנכה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלוא שכרו של העובד, ומשלם את חלקו בדמי הביטוח הלאומי )חלק המעסיק( על כל השכר. דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות אינם מנוכים מדמי הפגיעה שהב יטוח הלאומי מחזיר למעסיק. תמורת דמי פגיעה ודמי ביטוח מופחתים - סעיפים 95 ו 343- לחוק הביטוח הלאומי כאשר מתמלאים שני תנאים המפורטים בסעיף 343 לחוק הביטוח הלאומי, המעסיק רשאי להסדיר עם הביטוח הלאומי כדלקמן: הוא משלם לעובדים משכורת רגילה בזמן תקופת דמי הפגי עה, שלא תפחת מדמי הפגיעה )תמורת דמי פגיעה( ובתמורה לכך הוא מקבל הנחה בתשלום דמי ביטוח לאומי לענף פגיעה בעבודה שהוא משלם בעבור כל העובדים. העובד מגיש את התביעה לדמי הפגיעה בעבודה לצורך הכרה בפגיעה ואינו מקבל תשלום מהביטוח הלאומי. התנאים הם: • המעסיק מעסיק לפחות 500 עובדים. • המעסיק חייב מתוקף חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, לשלם לעובדים שכר בעד הזמן שבעדו משתלמים דמי פגיעה בעבודה וסך כל השכר אינו קטן מדמי הפגיעה. דמי פגיעה בעבודה דמי פגיעה בעבודה היא גמלה יומית המשולמת לנפגע שאיבד את כושרו לעבוד בשל הפגיעה בעבודה, כפיצוי על הפסד ההכנסה לתקופה שבה אינו מסוגל לעבוד ולא עסק בכל עבודה. ניתן לקבל דמי פגיעה חלקיים למי שחזר לעבוד באופן חלקי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==