אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 110 באיגרת שפרסם הביטוח הלאומי למעסיקים נכתב במפורש כי פטור מתשלום דמי ביטוח אצל המעסיק המשני לא יתבצע ללא אישור מהביטוח הלאומי )חריג - פנסיה מוקדמת מצה"ל , בתנאים מסויימים(. ביקורת הביטוח הלאומי הביטוח הלאומי שומר לעצמו את הזכות לבדוק את הצהרת העובד או מקבל הפנסיה על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי או משלם הפנסיה, על פי טופס 126 המדווח על ידי המעסיקים או משלמי הפנסיה. לכן המעסיק המשני או משלם הפנסיה אינם חייבים לבדוק את ההצהרה של העובד או של מקבל הפנסיה, אך הם חייבים לשמור את ההצהרות האמורות ואישורי התיאום יחד עם טופס 101 )או טופס 103 (, המעידים על הצהרת העובד על עבודה יחידה או על עבודה נוספת. הקבלן - כמעסיקם של עובדי קבלן - המשנה )בעבודות בנייה( על פי סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי הותקנו תקנות הביטוח הלאומי )דינים וחשבונות של קבלנים(, התשי"ח - 1957 שקובעות כי קבלן המבצע עבודות בנייה באמצעות קבלן - משנה, יודיע לביטוח הלאומי, תוך שבוע מיום עריכת החוזה עם קבלן - המשנה, או מהיום הראשון להעסקתו של קבלן המשנה, לפי המוקדם, על ההעסקה. אם לא הודיע הקבלן על העסקת קבלן - המשנה, יראו אותו כאילו הוא המעסיק של עובדי קבלן המשנה. מספר הטופס הוא .648 לפי פרסום של הביטוח הלאומי )שמופיע על גבי טופס 648 (, עבודות "בנייה" לעניין זה, הן כל העבודות שבמסגרת הנדסה אזרחית: בניית מב נים, עבודות חפירה, סלילה, גישור, הנחת צנרת וכדומה. קבלן - המשנה בעל תיק ניכויים פעיל, המדווח לפחות על עובד אחד, יכול לקבל אישור מהביטוח הלאומי שהוא מדווח ומשלם דמי ביטוח על פי החוק והתקנות, וימסור אותו לקבלן הבנייה במקום טופס .648 בשלב זה הביטוח הלאומי לא הר חיב נוהל זה גם לקבלני משנה בענפים אחרים )כפי שמאפשר החוק(, וטרם נקבעו תקנות המאפשרות את הרחבת הנוהל. תשלום דמי פגיעה בעבודה על ידי המעסיק בדרך כלל העובד מגיש תביעה לדמי פגיעה בעבודה והמעסיק משלים את הפרטים בחלקו בטופס התביעה. חוק הביטוח הלאומי והתקנות מ אפשרים למעסיק, בתנאים מסוימים ובאישור מראש של הביטוח הלאומי, להגיש את התביעה במקום העובד, או לשלם תמורת דמי פגיעה, כמפורט להלן: תקנה 22 תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה(, התשי"ד - 1954 התקנה מאפשרת למעסיק )שחתם על הסכם עם הביטוח הלאומי( להגיש את התביעה לביטוח הלאומ י ולשלם בשם הביטוח הלאומי את דמי הפגיעה לעובד שנפגע בעבודה אצל אותו המעסיק, במועד

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==