אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 109 על פי פקודת תאונות ומחלות משלוח היד )הודעה( 1945- , חלה חובה על המעסיק לדווח למפקח על העבודה מטעם משרד העבודה בכל מקרה שאירעה תאונה כל - שהיא שמקורה בעבודתו של עובד כלשהו, ובמשך אותה עבודה והיא גורמת לאחד מאלה: .1 הביאה למותו של אותו עובד. .2 הביאה עובד להיות נטול יכולת במשך יותר משלושה ימים. מטרת המחוקק הייתה לאפשר למפקחי העבודה לקבל בהקדם האפשרי מידע על כל תאונה, למעט תאונות קלות שגרמו לאי יכולת לעבוד פחות משלושה ימים, על מנת לחקור את נסיבותיה ולהעמיד לדין את האחראי על המחדל שגרם לה, אם אכן היה מחדל ועבירה על החוק, להדריך את הנוגעים בדבר ולהוציא צווים מתאימים, שימנע ו את המשך העבודה במתקן שבו נגרמה התאונה, עד שיתוקנו הליקויים )דב"ע מ"ט/ 8-1 מרכז רפואי סורוקה נ. מדינת ישראל(. חובת ניהול פנקס שכר ותלוש שכר סעיף 24 לחוק הגנת השכר קובע את חובת המעסיק לנהל באופן מפורט את שכר העובדים. הסעיף מפרט את כל המידע שעל המעסיק לפרט בפנקס השכר ובתלוש המשכורת שניתן לעובד. בין היתר: פרטי השכר, תקופת התשלום, מספר ימי עבודה, מספר שעות עבודה, מספר ימי חופשה וימי מחלה, השכר ששולם לפי מרכיביו, הניכויים מן השכר ופרטי הפירעון. הסעיף אינו מבחין בין העובדים , ולכן הפירוטים האמורים יבוצעו גם בעבור משכורות בעלי השליטה. הסעיף קובע גם אחריות לנושא המשרה בתאגיד וענישה למי שלא מקיימים את החוק. הודעה מוקדמת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תקופת ההודעה המוקדמת הינה: ו תק בעבודה עובד חודשי עובד יומי/שעתי מחודש ראשון ועד חצי שנה 1 יום לכל חודש עבודה 1 יום לכל חודש עבודה מחודש שביעי ועד שנה )פחות יום( 6 + ימים 2.5 ימים לכל חודש עבודה 1 יום לכל חודש עבודה שנה חודש 14 יום מעל שנה ופחות משנתיים חודש 14 יום נוסף לכל חודשיים + יום עבודה בשנה זו שנתיים חודש 21 יום מעל לשנתיים ופחות משלוש שנים חודש 21 יום נוסף לכל חודשיים + יום עבודה בשנה זו שלוש שנים חודש חודש

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==