אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 109 כל ההוראות הקשורות לתיאום דמי ביטוח ולהחזר דמי ביטוח למבוטח שלא ערך תיאום, מצויות בתקנות הביטוח הלאומי )תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים(, התשנ"ז - 1997 )להלן: "תקנות התיאום"(. פנסיה מוקדמת )פנסיה המשולמת לפני גיל פרישה( אם אדם עובד כשכיר ויש לו גם הכנסות מפנסיה מוקדמת, אזי מקום העבודה שבו הוא עובד שכיר הוא המעסיק העיקרי ומשלם הפנסיה הוא "המעסיק המשני", גם אם בעבור מס הכנסה התיאום מבוצע באופן שונה. אם משולמת פנסיה מוקדמת לגמלאי שהוא גם עובד שכיר, ו/או מקבל פנסיה מוקדמת ממקור נוסף, ו/או גם עצמא י, משלם הפנסיה מנכה מהמבוטח את השיעור המלא של דמי הביטוח, אלא אם המבוטח המציא למשלם הפנסיה אישור על ניכוי בשיעור שונה. העובד רשאי להגיש למשלם הפנסיה טופס בל/ 644 שבו יצהיר על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי ומשלם הפנסיה יזין את ההכנסה הזאת בתוכנת השכר ויקבל אישור תיאום אוטומטי לשנה זו )מתחילת השנה או מתחילת העבודה(. לעקרת בית שנשואה למבוטח ופטורה מתשלום דמי ביטוח, אין לערוך תיאום. עקרת הבית חייבת להודיע למשלם הפנסיה על כל שינוי שחל במעמדה בביטוח הלאומי. עליה להודיע מיד על התחלת העבודה כשכירה כדי שמשלם הפנסיה ינכה דמי ביטוח מהפנסיה המוקדמת. צו סיווג מבוטחים בשנת 2020 כאשר נותן שירות )כמו מרצה או מורה דרך( נחשב לעובד שכיר לפי צו סיווג מבוטחים אצל שני מעסיקים, וההכנסה שלו אצל כל אחד מהמעסיקים אינה עוברת את השיעור המופחת, ניתן לערוך תיאום בעזרת טופס 103 וטופס 644 במה לך השנה, רק בתנאי שמדובר במעסיק עיקרי שההכנסה אצלו קבועה ולא משתנה במשך השנה. המעסיק המשני מקבל מנותן השירות טופס 644 ומזכה את העובד בדמי הביטוח ששולמו ביתר מינואר של אותה השנה. ככל שלא נערך תיאום, ניתן לבקש החזר דמי ביטוח בשנה הבאה. תיאום דמי ביטוח בשל ה כנסה שעולה על ההכנסה המרבית עובדים ו/או מקבלי פנסיה מוקדמת שהכנסתם הכוללת היא מעל ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח מקבלים אישור לתיאום דמי ביטוח לשנה השוטפת בביטוח הלאומי לפי טופס בל/ 753 שנמצא באתר הביטוח הלאומי באינטרנט. לצורך קבלת אישור התיאום יש לפנות לא גף גבייה ממעסיקים בסניף שאליו שייך המבוטח על פי כתובת מגוריו. לטופס יש לצרף טופסי בל/ 100 מודפסים וחתומים של השנה השוטפת והשנה שקדמה )או לפחות 12 חודשים שקדמו לחודש הבקשה(, מכל מקורות ההכנסה, ולהצהיר מי המעסיק העיקרי של העובד )לנותני שירות לפי צו סיווג מבוט חים לא ניתן היה להפיק טופס 100 ממערכת השכר בשנת 2020 . יש לעקוב אחר הפרסומים לאור תיקון החוק מאפריל .(2021

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==