אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 10 הקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים סעיף 14 לפקודת מס הכנסה קובע את ההוראות החלות על תושבים חוזרים ומבחין בין "תושב חוזר" לבין "תושב חוזר ותיק". "תושב חוזר" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות. "תושב חוזר ותיק" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות. במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 168 והוראת שעה(, התשס"ח - 2008 שנתקבל ביום 16.9.2008 נקבע כי גם יחיד ששב והיה לתושב ישראל בין השנים 2007-2009 ייחשב כתושב חוזר ותיק, אם הוא היה ת ושב חוץ במשך חמש שנים רצופות לפחות לפני חזרתו לישראל. תושב חוזר החוק מעניק פטור ממס במשך חמש שנים על הכנסות פאסיביות בחו"ל כגון: דמי שכירות, קצבה, תמלוגים, דיבידנד וריבית. כמו כן ניתן פטור לתקופה של עשר שנים מהמועד בו שב והיה לתושב ישראל, על רווחי הון שמקורם בנכסים מחוץ לישראל שנרכשו בעת היותו תושב חוץ. יצוין כי לגבי מכירת נכס בחו"ל לאחר שעברו עשר שנים כאמור, יינתן פטור בחישוב ליניארי. תושב חוזר ותיק התיקון קובע באופן אחיד רחב וברור, פטור לכלל הכנסותיו של העולה, המופקות מחוץ לישראל, למשך 10 שנים מיום עלייתו לישראל, באופן שיכלול את כל הכנסותיו, בין אם מ קורן במימוש נכסים והשקעות בחו"ל ובין אם מקורן בהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל. גם כאן, בעת מכירת נכס בחו"ל לאחר שעברו עשר שנים כאמור, יינתן פטור בחישוב ליניארי. תיקוני חקיקה נוספים על מנת להגביר את ח זרתם של תושבים חוזרים ארצה, הושווה מעמדם של תושבים חוזרים לאלה של עולים חדשים, לעניין נקודות זיכוי בהתאם לסעיף 35 לפקודה. בחודש ינואר 2011 פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס 181 ' (, התשע"א - 2011 )להלן - "התיקון"( לפיו בחישוב המס של תושב חוזר, כהגדרתו להלן, יובאו בחשבון נקודות הזיכוי הבאות במשך 3.5 שנים ממועד ההגעה לישראל או מיום 1.1.2011 , לפי המאוחר: .1 1/4 נקודת זיכוי במהלך 18 החודשים הראשונים. .2 1/6 נקודת זיכוי במהלך 12 החודשים הבאים. .3 1/12 נקודת זיכוי במהלך 12 החודשים הבאים. את נקודות הזיכוי ניתן לקבל באמצעות ה מעסיק או באמצעות פניה לפקיד השומה והצגת טופס .1507

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==