אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 10 הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים הכנסה מהשתתפות בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, בין מפעילות חוקית ובין מפעילות שאינה חוקית, בידי תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או בחו"ל, וכן רווח כאמור של תושב חוץ ממקור בישראל, תחויב במס בשיעור 35% , וזאת ללא זכאות לפטור, הנחה, ניכוי, זיכוי או קיזוז כלשהם, למעט הוצאות הכרוכות בהכנת הדוח השנתי. הפסד מהימורים לא יוכר כהפסד לצרכי מס. בשנת 2023 נקבע פטור ממס אם סכום הזכייה )שהתקבל מהימור אחד, הגרלה אחת או פרס אחד( אינו עולה על 32,760 ש"ח. חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים ביחד סוגיית החישוב הנפרד או המאוחד של בני הזוג היוותה שנים רבות נושא למחלוקת בין נישומים לבין רשויות המס. פסקי דין רבים היוו במהלך השנים אבני דרך לטיפול בנושא. ביום 1.2.2012 נקבעה בבית המשפט העליון הלכה חדשה בעניין החישוב הנפרד/מאוחד ולמעשה סתמה את הגולל בפני חלק לא מבוטל של נישומים אשר בחרו בשנים האחרונות ביישום החישוב הנפרד. בית המשפט העליון קבע כי בני זוג העובדים יחד בעסק שבבעלותם אינם זכאים לבצע חישוב מס נפרד , וזאת בניגוד לפס"ד קלס. לאור הוויכוח הציבורי שהיה בנושא ולאחר הד ציבורי נרחב אישרה הכנסת ביום 30.12.2013 את תיקון מספר 199 לפקודת מס הכנסה המאפשר, בתנאים מסויימים , חישוב מס נפרד לבני זוג המועסקים יחד באותו עסק )מקור הכנסה משותף( להכנסות שהופקו החל מיום 1.1.2014 . על פי התיקון לפקודת מס הכנסה, נקבע בסעיף 66 )ד( כי רק בהתקיים שלושה תנאים מצטברים יתאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות במקור ההכנסה שלהם: .1 יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף. .2 כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה, ממקור ההכנסה המשותף, ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור. .3 אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים. לעניין זה, " מקור הכנסה משותף " - מקור הכנסה של בן זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני. בנוסף בוטל סעיף 66 )ה( לפקודת מס הכנסה שאפשר בעבר חישוב מס נפרד לבני זוג במצבים בהם קיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==