אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 108 מעובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי וגם מקבל פנסיה מוקדמת בו זמנית, מנכה משלם הפנסיה את השיעור המלא של דמי הביטוח לפי סעיף 345 ב)ה() 1 ( לחוק הביטוח הלאומי, למעט אם נעשה תיאום, כיוון שמשלם הפנסיה המוקדמת הוא המעסיק המשני. מעסיק עיקרי ומעסיק משני כאשר למבוטח יש בעיסוקו כעובד שכיר )לרבות לפי צו סיווג מבוטחים( כמה מקורות הכנסה )לרבות פנסיה מוקדמת( או שיש לו פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר, יש לקבוע מי המעסיק העיקרי ומי המעסיק המשנ י, ובהתאם נערך ניכוי דמי הביטוח. המעסיק העיקרי מנכה מהעובד שיעור מופחת ושיעור מלא. המעסיק המשני מנכה מהעובד שיעור מלא, אלא אם נערך תיאום . המעסיק העיקרי לעניין תיאום דמי ביטוח הוא המעסיק שעובדו הצהיר בטופס 101 שאצלו הוא משתכר "משכורת חודש". כלומר, אותו מע סיק מנכה מס הכנסה משכר העובד על פי לוח הניכויים של מס הכנסה. המעסיק המשני הוא המעסיק שעובדו הצהיר בטופס 101 שאצלו הוא משתכר "משכורת נוספת" )המעסיק מנכה משכרו של העובד את שיעור המס המרבי, או שיעור מס אחר שקבע פקיד השומה(. אם יש יותר משני מעסיקים, אזי העוב ד יבחר מי מהם הוא המעסיק העיקרי ויצהיר על כך בטופס. כאשר עובד שכיר מקבל גם פנסיה מוקדמת, הפנסיה היא ה"מעסיק המשני" לעניין תיאום דמי הביטוח. כלומר, כאשר לעובד יש משכורת ופנסיה מוקדמת, תיאום דמי הביטוח נערך בפנסיה גם אם במס הכנסה התיאום נעשה במשכורת. כאש ר לעובד שכיר ההכנסה הנוספת היא ממשלח יד או שהיא הכנסה פסיבית, אין לערוך תיאום דמי ביטוח במשכורת כיוון שהחישוב נערך בתחום "גבייה מלא שכירים" בביטוח הלאומי. אם ההכנסה מהמשכורת נמוכה מ 60%- מן השכר הממוצע במשק - אזי יש לשלוח את התלוש )או התלושים( למחלקת גבייה מלא שכירים בסניף הביטוח הלאומי, כדי לעדכן את שיעורי דמי הביטוח המופחתים בהכנסה הנוספת. כאשר אין צורך למלא טופס 101 , כמו למשל בתשלום על פי צו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, העובד ממלא טופס בל/ 103 , ומצהיר אם זה מקום עבודתו היחיד כ"עובד שכיר" או שיש לנכות דמי ביטוח כמעסיק משני. ברירת המחדל של מעסיק, כאשר מבוטח הכלול בצו סיווג מבוטחים לא מילא טופס 103 , היא שזה מקום עיסוקו המשני של המבוטח, ועליו לנכות מהעובד דמי ביטוח בשיעור המלא. תיאום דמי ביטוח מבוצע לעובד בלבד ובאחריותו. אין תיאום דמי ביטוח למעסיק. מודגש באיגרת למעסיקים מינואר 2020 כי חל איסור על מעסיק משני לפטור עובד מתשלום דמי ביטוח ללא אישור מהביטוח הלאומי, גם אם הכנסת העובד עלתה מעל ההכנסה המירבית במקום עבודה אחד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==