אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 107 הסבר על אי סבירות בטופס 102 כשמוגש טופס 102 שאינו סביר לפי הקריטריונים של הביטוח הלאומי )אי סבירות בשכר, בדמי הביטוח, בשכר שעולה על ההכנסה המרבית, או בכמות עובדים(, מתקבל משוב שהדיווח נקלט כ"לא סביר". בדיקת אי הסבירות של הטופס מתבצעת מדי חודש. כאשר התקבל משוב של דוח שאינו סביר, יש להגיש מכתב הסבר, כולל מסמכים. נמסר מהביטוח הלאומי כי פעמים רבות אי הסבירות נובעת מאי החלת כללי פריסת השכר על תשלום נוסף. כאשר מדובר ברכיב שכר נוסף שנרשם כשכר חודשי רגיל, הביטוח הלאומי מבקש להעביר את התיקון בדוח הפרשים, ולשלוח אליו תלושי שכר וטופסי 100 להסבר התיקון שבוצע במערכת השכר. הדיווח החודשי החל ממשכורת חודש אוקטובר 2021 החל ממשכורת אוקטובר 2021 החוק מחייב את כל המעסיקים )למעט במשק בית( לשדר טופס 100 חודשי מקוון לביטוח לאומי, על כלל עובדי החברה, בכל חודש. זאת, נוסף על שידור טופס 102 חודשי ש אמור להיות מקוון בלבד. לגבי תשלום הדוח המקוון: החל מחודש ינואר 2022 הביטוח הלאומי יזהה את המעסיקים שמשלמים בדואר או בבנק וישלח אליהם דף תשלומים עם שוברי תשלום. טופס 100 חודשי חייב להיות מקוון מהשידור הראשון. הביטוח הלאומי מסר כי על אף שאין דחיה בשידור הט ופס, רק במהלך חודש ינואר 2022 יתחילו לשלוח קביעות על אי הגשת טופסי 100 חודשיים. כלומר, יש מספיק זמן ללמוד את המערכת החדשה ולהטמיע אותה. תיאום דמי ביטוח מראש והחזר דמי ביטוח בדיעבד מבוטח שיש לו הכנסות משני עיסוקים או יותר )לרבות מפנסיה מוקדמת המשולמת לפני גיל פרישה(, משלם דמי ביטוח על פי סדר החיוב המפורט להלן ובאופן המפורט להלן, אך לא יותר מההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח וזכאי לשיעור מופחת רק פעם אחת: .1 מהכנסותיו כעובד שכיר המעסיק מנכה את דמי הביטוח. .2 כאשר הוא נכלל בהגדרת "עובד עצמאי" בחוק הביטוח הלאומי, הוא משלם דמי ביטוח בעד עצמו. .3 מהכנסות "פסיביות" , הכנסות שאינן מעבודה כעובד שכיר או כעובד עצמאי )ואינן פטורות מדמי ביטוח על פי החוק או על פי התקנות(, הוא משלם דמי ביטוח בעד עצמו. .4 מהכנסותיו מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי, משלם הפנסיה מנכה את דמי הביטוח. האחריות לניכוי דמי ביטוח בשיעור המלא האחריות לתשלום דמי הביטוח במלואם מוטלת על העובד השכיר שעובד אצל מעסיקים שונים לפי סעיף 342 )ד( לחוק הביטוח הלאומי. תקנות התיאום נקבעו לפי הוראות סעיף 342 )ה( לחוק שקבעו בין היתר את חובת המעסיק לניכוי בשיעור המלא למי שעובד אצל מעסיק נוסף.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==