אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 107 חופשת אבהות על פי חוק עבודת נשים עובד יהיה רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו, כאשר: שלושת ימי ההיעדרות הראשונים - דינם כדין חופשה שנתית , ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו - כדין חופשה ללא תשלום ; שני ימי ההיעדרות הנותרים - כדין היעדרות מפאת מחלה ; עובד הזכאי לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה , יראו את ימי ההיעדרות הנ"ל כיום השני והשלישי למחלתו. אימוץ ילדים סעיף 6 א ל חוק עבודת נשים שכותרתו "חופשת אימוץ" מחיל את מרבית הזכויות הניתנות לעובדת לאחר לידה גם, בשינויים המחויבים, על עובדת המקבלת לביתה לשם אימוץ, ילד שגילו אינו עולה על 10 שנים . חופשת לידה גם לעובדת המאמצת ילד ניתנת הזכות לחופשת לידה בת 14 שבועות )להלן - "החופשה העיקרית"(, לרבות הזכות לפיצול והארכה של חופשת הלידה והזכות כי יופרשו לעובדת המאמצת תקבולים לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות. חופשה ללא תשלום זכותה של עובדת המאמצת ילד להאריך את חופשת הלידה מעבר ל 14- שבועות, ב כפוף לתנאים המפורטים בסעיף זה , דינה של חופשה כאמור היא כדין חופשה ללא תשלום. הגבלת פיטורים גם לגבי עובדת שאימצה ילד חל הסעיף האוסר פיטורים ומתן הודעת פיטורים לעובדת הנמצאת בחופשת לידה, במשך 60 יום מתום חופשת הלידה העיקרית ומתום החופשה ללא תשלום. מהאמור עולה כי עובדת שקיבלה ילד לשם אימוץ ואשר גילו אינו עולה על 10 שנים זכאית על פי חוק עבודת נשים : לחופשת לידה, לחופשה ללא תשלום על פי החוק ובכפוף לתנאים הקבועים בו, כמו כן, אסור לפטר אותה בתקופת חופשת הלידה )לאחר 60 יום מתום חופשת הלידה(. מלבד הזכויות של עובדת שילדה המוחלות גם על עובדת שאימצה ילד, נקבעו בסעיף תנאים נוספים: .1 המועד ליציאה לחופשת הלידה העיקרית לאישה מאמצת יחול ביום שבו נתנה העובדת הודעה לפקיד הסעד כקבוע בסעיף 6 לחוק אימוץ ילדים וכי המועד להארכת חופשת הלידה מעבר לחופשה העיקרית יחול עם תום החופשה העיקרית. .2 בכל מקום בו נאמר "עובדת" הכוונה היא לרבות עובד. עם זאת, הסעיף מסייג את תחולתו וקובע כי אם נתקבל ילד לאימוץ על ידי שני בני הזוג, יחולו ההוראות בדבר חופשת לידה רק על אחד מהם לפי בחירתם.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==