אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 106 פתיחת תיק ניכויים, טופס 102 , חובת דיווח חודשית וחובת דיווח רבעונית המשכורת המדווחת לביטוח הלאומ י מהווה בסיס לגמלאות. לכן, לפי סעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי, יש לדווח מדי חודש על השכר הרגיל, גם אם השכר שולם באיחור. החל ממשכורת חודש ינואר 2020 הדיווח לפי צו סיווג מבוטחים נעשה בחוזה דיווח נפרד בטופס 102 בסוג דיווח מספר 9 . אין צורך לפנות לסניף לפתיחת חוזה הדיווח. עם קליטת הדיווח נפתח החוזה באופן אוטומטי והמעסיק מקבל הודעה על המשך חובת הדיווח מדי חודש בחוזה דיווח זה. מעס יק שטעה מגיש דוחות מתוקנים. מעסיק פותח תיק ניכויים )שאינו תיק העסקה במשק בית( במס הכנסה והמידע עובר ממס הכנסה לביטוח הלאומי. המעסיק מתבקש להקפיד על מילוי הטופס שהוא שולח למס הכנסה בקפידה רבה לרבות רישום הכתובת המעודכנת ומספר העובדים הצפוי. יש למלא במועד הדיווח טופסי 102 בכל החודשים, לרבות דיווח על אי העסקה בחודשים שבהם אין העסקה, כדי למנוע קביעות. מעסיק שרושם עובד בטור 3 אמור לשמור את האישור על שיעורי דמי הביטוח הנמוכים עד לביקורת ניכויים של הביטוח הלאומי. חברת מעטים )לפי ההגדרה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה ( מדווחת בגב טופס 102 על בעלי השליטה השכירים בחברה ללא תלות במספר העובדים המועסקים אצלה )חברת מעטים עם יותר מתשעה בעלי שליטה, רושמת את תשעת בעלי השליטה בעלי השכר הגבוה ביותר(. מבחן מספר העובדים הוא חודשי. דוחות 102 שהוגשו ללא גב הטופס נרשמים בביטוח הלאומי כאילו לא הוגשו. כתוצאה מכך נוצרת קביעה בהיעדר דיווח. המעסיק עלול להיתבע לשלם קנסות )ואף חשוף לעיקולים אוטומטיים(. החל מחודש ינואר 2022 טופס 102 חייב להיות מקוון בהתאם לתיקון חוק הביטוח הלאומי. דוח מתוקן דוחות מתוקנים בניכויים לעובדים רגילים ניתן ל הגיש בדרך כלל באיחור של עד שלושה חודשים. החל מהחודש הרביעי יש לצרף הסבר לדוח המתקן. לעתים הביטוח הלאומי מבקש הסבר גם לדוחות מתוקנים לתקופה קצרה. תיקוני דוחות שנעשים בדיעבד בשל משכורות לבעלי שליטה, נבחנים בקפדנות יתר, למעט תיקון סטטוס בעל השליטה שלא היה ר שום בטור הנכון בטופס 102 , לצורך קבלת מענק לבעלי שליטה בזמן משבר הקורונה, ובלבד שאין שינוי במשכורת הברוטו ואין שינוי במספר העובדים. חשוב מאד להקפיד בעת ביצוע תיקונים במערכת השכר/הפנסיה בטופס 100 המפורט - לתקן גם בביטוח הלאומי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==