אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 103 .6 הודעות כאמור ניתן לשלוח, על פי התיקון לחוק, גם באמצעי אלקטרוני או טכנולוגי אחר. .7 על אף האמור לעיל, מעסיקים בתחום ההסעדה, או המעסיקים לא יותר מ 25- עובדים, אינם חייבים להודיע למועמדים לעבודה את ההודעות שבנדון , וכך גם כאשר המדובר במשרה שתקופת העבודה המוצעת בה אינה עולה על שלושים ימים. .8 עוד ובנוסף נקבע במסגרת התיקון לחוק כי זכאות המועמד לעבודה לקבל מידע מכוחו שמצוין מעלה, באה להוסיף על זכאותו לקבלת מידע כאמור מכוח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. .9 נזכיר כי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה מקנה לבית הדין האזורי לעבודה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי העוסק בהפרת הוראותיו, ובמסגרת זו לפסוק פיצוי כספי לזכות מועמד לעבודה אשר זכויותיו נפגעו, אף אם לא נגרם לו נזק ממוני, וכן לפסוק על צו עשה לתיקון ההפרה. מספר שעות העבודה בערבי חג סעיף 2 )ב( לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע: כי ביום שלפני חג, שהעובד אינו עובד בו, לא יעלה יום העבודה על 7 שעות. במקומות בהם עובדים 5 ימי עבודה בשבוע, יום העבודה הנ"ל יהיה בן 8 שעות עבודה )בתשלום של 9 שעות( אם עובדים 6 ימים בשבוע 7 שעות בתשלום של 8 שעות. תשלום עבור ימי חג עובדים חודשיים זכאים לתשלום מלוא ימי החג. עובדים יומיים/שעתיים זכאים לתשלום ימי החג רק לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה )אם לא נעדרו מהעבודה בסמוך לחג - יום לפני ויום אחרי, אלא בהסכמת המעסיק(. נקבע תשלום מלא בעבור 9 ימי חג ) 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, שבועות ויום העצמאות(. עובד אינו זכאי לתשלום בגין ימי חג החלים בשבת או ביום החופשי שלו . עבודה ביום שבת המחיר לשעת עבודה בשבת הינו לפחות 150% ממחיר שעה רגילה. שעות המנוחה השבועיות הן לפחות 36 שעות רצופות בשבוע, כאשר לגבי יהודי, תכלול המנוחה השבועית את יום השבת. אסור לחייב עובד לעבוד בשעות המנוחה השבועיות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==