אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 102 חלק יב - דיני עבודה כרטיס עובד מעסיק חייב להקפיד לקבל כרטיס עובד חתום )טופס 101 ( מיד עם קבלת עובד לעבודה, ובתחילת כל שנת מס. יש לקבל מהעובד בנוסף לטופס 101 החתום גם צילום תעודת זהות לרבות ספח התעודה ו מסמכים הקשורים לקצבאות שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי. חובתו של העובד היא לעדכן את המעסיק בכל שינוי בפרטיו האישיים במהלך השנה וקשור לפרטים עליהם הצהיר בטופס . חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב - 2002 בחודש דצמבר 2014 התקבל תיקון מספר 6 לחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב 2002- , אשר נקרא החל מאותו המועד "חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב - 2002 )להלן: " חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה " או " החוק .(" .1 עד קבלת התיקון לא חלה על ציבור המעסיקים חובה חוקית לפיה עליהם להודיע למועמד לעבודה על התקדמות הליכי המיון למשרה המוצעת/איוש המשרה ו/או על ההחלטה שלא לקבלו לעבודה. כפועל יוצא, פעמים רבות מאוד, מועמדים לעבודה מצאו עצמם באי וודאות גדולה, לאורך זמן ותוך שהינם חווים קושי אמי תי לכלכל את צעדיהם. .2 במסגרת התיקון לחוק הוטלו על המעסיק חובות מהותיות חדשות שתכליתן להקל על המועמד בשלב חיפוש העבודה, ולאפשר לו לדעת "היכן הוא עומד" בכל הנוגע לקבלתו לעבודה אצל המעסיק הפוטנציאלי הספציפי. .3 סעיף 3 א)א( לחוק הודעה לע ובד ולמועמד לעבודה קובע כי על המעסיק למסור למועמד לעבודה, אשר השתתף בהליכי מיון )הליכי מיון מוגדרים בחוק כראיון או בחינה(, הודעה בכתב אודות התקדמותם , וזאת אחת לחודשיים מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. .4 עוד נקבע במסגרת סעיף זה כי על המעסיק להודיע למועמד לעבודה אודות אי קבלתו לעבודה , וזאת תוך 14 יום מהמועד בו מועמד אחר התקבל לעבודה לגביו נערכו הליכי המיון. .5 על פי התיקון לחוק, הודעות כאמור יכללו, בין היתר, את הפרטים הבאים: .5.1 שם המעסיק ושם המועמד לעבודה. .5.2 מועד תחילת הליכי המיון. 5.3 זהות הגורם שערך את הליכי המיון )ככל שאינו המעסיק(. .5.4 התפקיד/משרה לגביהם נערכים הליכי המיון. .5.5 שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==