אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 102 החוזר מביא את פסק הדין של בית המשפט העליון שלעיל כבסיס לעמדתו, שכן נקבע בפסק הדין כי יש לפרש את החריג לסעיף 2 ) 2 ( לפקודה בדרך תכליתית, על פיה כל תשלום או טובת הנאה המועברים מהמעסיק לעובד כחלק מיחסי העבודה ביניהם נכנסים בגדרה של הכנסת העבודה, למעט תשלומים הבאים בגדר החריג, אשר לו יש לתת פירוש מצמצם, בשל אותה תכלית של החוק. לעניין דמי הארגון קבע בית המשפט, כי הם אינם בגדר החריג, ויש לראותם כחלק מהכנסת העבודה של העובד, בין שהם מותרים בניכוי לעובד כהוצאה ובין שלאו. החוזר מפרט את דרכי הטיפול של עובד הביטוח הלאומי שבודק תלוש משכורת של עובד: .1 ביקורת ניכויים - מבקר הניכויים יבדוק כי דמי הביטוח )חלק העוב ד וחלק המעסיק( שולמו משכר הברוטו, לפני ניכוי הוצאות. .2 בקשות להחזר דמי ביטוח במשכורת - פקיד מעסיקים ידחה בקשות להחזר דמי ביטוח בגין ניכוי הוצאות דמי חבר רטרואקטיביים. .3 בקשות להחזר דמי ביטוח בעקבות הגשת דוח למס הכנסה - פקיד מעסיקים ידחה בקשות להחזר דמי ביטוח בעקבות התרת ההוצאות לשכיר בדוח שהגיש למס הכנסה. תזכורת לכללי פריסת שכר ותשלום הטבות בתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(, התשנ"ה - 1995 )להלן: תקנות פריסת שכר(, נקבעו ההגדרות לשכר הרגיל והתנאים שבהם יש לפרוס שכר נוסף. שכר החודשי רגיל השכר החודשי הרגיל הוא השכר שנהוג לשלם לעובד מדי חודש )בונוס קבוע מדי חודש נחשב לשכר רגיל, גם אם הוא בסכום שונה בכל תשלום(. יש לדווח על השכר הרגיל ולשלם את דמי הביטוח מדי חודש גם אם השכר שולם באיחור )בשונה מהדיווח למס הכנסה שנעשה בדרך כלל לפי מועד התשלום בפועל(. תשלום חודשי לעובד שנהוג לשלמו בחודש שלאחר החודש שבעדו הוא משתלם, על פי הדיווח של העובד )כגון: פרמיות, שעות נוספות וכדומה(, נחשב לשכר חודשי רגיל של העובד בעד החודש שלאחר החודש שבעדו משולם התשלום החודשי. ביום 20.1.2020 קיבל בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל 5821-05-19 ( את תביעתו של עמית פרל וקבע, בנסיבות המקרה, כי על פי תקנון העבודה אצל המעסיק: תשלום בגין שעות נוספות, ניכוי בגין חל"ת והחזר הוצאות העובד, מבוצעים באופן קבוע במשכורת של החודש העוקב. לכן, השעות הנוספות שבוצעו בחודש שלפני הרבעון שקדם לפ גיעה ושולמו ודווחו בחודש שכלול ברבעון שלפני הפגיעה, נחשב כשכרו הרגיל של המבוטח בחודש הדיווח לפי תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==