אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 101 • פיצויי הלנת שכר לרבות ריבית והפרשי הצמדה על השכר המולן - כפוף לסכומים הפטורים בפקודת מס הכנסה )מעל התקרה - הסכומים חייבים כהכנסת עבודה(. • מענק פטירה ותשלומים הניתנים עבור העובד לאחר פטירתו - אם הם מיוחסים לתקופה שלאחר ניתוק יחסי העבודה. החזר הוצאות בפועל ומותרות בניכוי לצורכי מס למומחה חוץ, לספורטאי חוץ ולעיתונאי חוץ - כפוף לתנאים המפורטים בתקנות מס הכנסה ולפי טופס שבו העובד מצהיר שהוציא בפועל את ההוצאות. תשלום שכר או הפרשים או שכר נוסף לאחר ניתוק יחסי עבודה לעתים משולם לעובד שכיר תשלום לאחר שנותקו יחסי העבודה, ויש לשלם בגינו דמי ביטוח. יש להבחין בין תשלום שניתן לאחר ניתוק יחסי עבודה אשר מוגדר כשכר עבודה )כגון: הפרשי שכר ובונוס(, לבין מצב שבו התשלום במהותו הוא פיצוי שניתן רק לאחר שנותקו יחסי העבודה ועקב ניתוקם )כגון: פיצויי פיטורין ופדיון ימי חופשה(. נקבע בביטוח הלאומי שדמי הביטוח בעבור תשלום שכר עבודה למי שנותקו עמו יחסי העבודה, ישולמו כמקובל לעניין מי שלא נותקו עמו יחסי העבודה, אך המועד שאליו ייוחס החיוב יהיה המועד שבו נותקו יחסי העבודה וחלוקת ה"תשלום הנוסף" תתבצע בהתאם. התשלום בפועל של דמי הביטוח יהיה לפי מועד תשלום שכר העבודה. עמדת הביטוח הלאומי בקשר לניכוי הוצאות של שכירים בהסתמך על פסק הדין של בית המשפט העליון מדצמבר 2016 , פרסם הביטוח הלאומי ביום 1.1.2017 את עמדתו בקשר לניכוי הוצאות של שכירים. להלן מתוך החוזר של הביטוח הלאומי: בהתאם לסעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עובד שכ יר נקבעת על פי סעיף 2 ) 2 ( לפקודה. מכאן כי ככל שמדובר בהוצאה לפי סעיף 17 לפקודה )סעיף אליו לא מפנה סעיף 344 לחוק(, הרי שאין היא רלוונטית לעניין חישוב ההכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי. סעיף 2 ) 2 ( לפקודה כולל חריג שאינו נכלל בהגדרת הכנסת עבודה: "למעט תשלומים כאמ ור המותרים לעובד כהוצאה". הפירוש שנותן הביטוח הלאומי לחריג האמור בסעיף 2 ) 2 ( לפקודה הוא, שהחריג נועד להקל על השכיר שלא יצטרך להגיש דוחות למס הכנסה כדי לנכות הוצאות המותרות לו בניכוי, ויוכל לנכות אותן ישירות מהמשכורת באמצעות המעסיק. דמי החבר ששולמו משכרו ש ל העובד )על ידי המעסיק המשמש כ"צינור" בין העובד לבין הארגון(, אינם בגדר החזר הוצאות מהמעסיק לעובד ולכן יחויבו כהכנסת עבודה אף על פי שהן מותרות בניכוי ממשכורתו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==