אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 6 נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית משנת 2017 ולפי הנחיית רשות המיסים מלוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2023 , נקבע כי ההוראות שנקבעו בעבר הוארכו עד תום שנת המס 2023 ולפיהם סטודנטים שסיימו את לימודיהם בשנים - 2023 2014 יקבלו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים: .1 מי שסיים לימודים לתואר אקדמאי ראשון בשנת 2023 או מאוחר יותר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת לשנה ב 3- שנות המס שאחרי שנת סיום הלימודים. .2 מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים - 2022 2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו. .3 מי שסיים לימודים לתואר אקדמאי שני בשנת 2023 או מאוחר יותר יהיה זכאי לחצי נקודת זיכוי בשתי שנות המס שלאחר שנת סיום הלימודים. .4 מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים - 2022 2014 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו. .5 בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי )או מחציתה, לפי העניין( לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות. .6 מי שסיים לימודים לתואר אקדמאי שלישי ברפואה בשנת 2023 או מאוחר יותר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך 3 שנים מהשנה שלאחר סיום הלימודים ולחצי נקודת זיכוי ב 2- השנים שלאחר מכן. .7 מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים - 2023 2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור. .8 מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים - 2023 2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו. .9 מי שסיים לימודי מקצוע בשנים - 2023 2014 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת ,2018 בשנת המס של אחר סיום לימוד המקצוע או בשנת המס ל אחריה, לפי בחירתו. נקודות זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד סיעודי יחיד ששילם בעד החזקת קרוב משפחה )להלן - "קרוב"( עם מוגבלות במוסד , זכאי לקבל זיכוי בשיעור של 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב, לבין 12.5% מההכנסה של המבקש . הזיכוי ניתן , אם ההכנסה החייבת של המזכה לא עולה על 182,000 ש"ח או ש הכנסות המזכה ובן זוגו יחד אינן עולות על 291,000 ש״ח. "קרוב" - בן/בת זוג, הורה, ילד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==