אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 5 קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסות ממשכורת בהתאם לסעיף 28 )ב( לפקודת מס הכנסה נקבע כי ניתן לקזז הפסד עסקי שהיה לאדם מעסק או ממשלח יד גם כנגד הכנסות של אותו אדם מעבודה )ממשכורת( וזאת בהתקיים התנאים הבאים: .1 לנישום אין הכנסה אחרת מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז. .2 הנישום הפסיק לחלוטין את פעילות העסק או משלח ידו. .3 הקיזוז האמור לא יחול לגבי הפסדים של חברת בית, חברה משפחתית או חברה שקופה. מטרת הסעיף לתת מענה לעיוות שחל כל השנים ולפיו בעל עסק שהפסיק את פעילותו העסקית בעקבות הפסדים, והפך לשכיר, לא היה רשאי לקזז את הפסדיו העסקיים כנגד הכנסותיו העתידיות ממשכורת. נקודות זיכוי לחיילים משוחררים בהתאם לפקודת מס הכנסה מוענק ל חייל משוחרר מ"שירות סדיר" זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו משירות סדיר . הזיכוי יינתן על כל הכנסה ממשכורת או עסק, לרבות הכנסה מיגיעה אישית ) כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה(, בכל תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים. הזכאות ניתנת בהתאם לאורך השירות כדלקמן : הזכאים אורך השירות מס ' נקודות הזיכוי חיילים 23 חודשים לפחות 2 חיילים בין 12 ל 23- חודשים 1 חיילות 22 חודשים ומעלה 2 חיילות בין 12 ל 22- חודשים 1 בני ובנות השירות הלאומי 24 חודשים 2 בני ובנות השירות הלאומי 12 חודשים 1 כיצד לקבל את נקודת הזיכוי נקודות הזיכוי לחייל משוחרר כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות. לשם כך, על החייל המשוחרר להגיש למעסיק הצהרה על גבי טופס .101 אם לחייל המשוחרר לא היו הכנסות מתחילת שנת המס והוא התחיל לעבוד לאחר חודש ינואר הוא זכאי לשלם מס מופחת. המס המנוכה יוקטן בהתחשב במספר החודשים בהם לא הייתה לחייל המשוחרר הכנסה חייבת במס.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==