אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 20 פטור ממס לתושב חוץ על רווחי הון מניירות ערך על פי הדין הקיים עד תיקון 169 ניתן פטור ממס לתושב חוץ על רווחי הון ממכירת מניות בחברה תושבת ישראל כפוף למספר התניות כגון: החברה הינה עתירת מו"פ, נייר הערך נסחר בבורסה בישראל ותושב החוץ הינו תושב מדינת אמנה. התיקון קובע הרחבת קשת הנהנים, ומקנה פטור ממס לכל תושב חוץ על רווחי הון מניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה בישראל. רווחי הון של תושב חוץ שמקורם בניירות ערך הנסחרים בבורסה פטורים ממס כבעבר. בוטלו דרישות הדיווח בישראל, ו התנאי שלפיו דווחה המכירה במדינת התושבות. פטור זה מתקיים גם אצל מי שהוא עולה חדש או "תושב חוזר ותיק". תחולת הסעיף המתוקן הינה ביחס לני"ע שנרכשו החל מ - 1.1.2009 )יום תחילת התיקון(. החל מה - 16.12.2011 בוטל הפטור ממס לתושב חוץ על רווח הון ממכירת מלווה מדינה קצר מועד וכן הריבית מאותם ניירות. במסגרת תיקון 197 מה - 5.8.2013 נוספה לפקודת מס הכנסה הוראה לפיה הפטור ממס לא יחול על רווח הון במכירת נייר ערך של חברה שביום רכישתו ובשנתיים שקדמו למכירתו, עיקר שווים של הנכסים אותם מחזיקה החברה מקורו באחד מאלה: .1 זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין או בכל זכות אחרת במקרקעין כמשמעותה בחוק המקרקעין . .2 זכות שימוש במקרקעין או בכל נכס המחובר למקרקעין בישראל . .3 זכות לניצול משאבי טבע בישראל . .4 זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל. קיזוז הפסדי הון .1 ניתן לקזז הפסדי הון בידי יחיד/חברה כנגד רווחי הון ריאליים, גם בגין פעילות בניירות ערך סחירים וגם אם הרווחים/הפסדים נוצרו בישראל ו/או מחוץ לישראל )בכפוף להוראות המעבר ובכפוף להוראות פקודת מס הכנסה בנושא(. .2 ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים ממכירת נייר ערך )סחיר או לא( כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד מאותו נייר ערך או כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד בשל ניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא יעלה על .25% יש לשים לב שהחל משנת 2012 לא ניתן לקזז מהפסד הון דיבידנד שקבלו בעלי שליטה מחברות שבהן נחשבו כ"בעל מניות מהותי" מאחר ש שיעור המס הינו 30% , שיעור העולה על התקרה המאפשרת קיזוז כנ"ל .25%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==