אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 8 מיסוי מלגות סעיף 9 ) 29 ( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה שניתנה לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסדות לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, ובלבד שלא ניתנה כל תמורה בעדם. סטודנטים וחוקרים הלומדים או מבצעים מחקרים במוסדות אקדמיים ו/או מחקריים נהנים לעיתים מקבלת כספים )באופן ישיר או בדרך של הפחתת שכר לימוד וכו'( מהמוסד האקדמי או המחקרי. חלוקת המלגות לפי סוגים : .1 מלגות הצטיינות/מצב סוציו אקונומי מלגות הניתנות כתשלום כספי ישיר או באמצעות השתתפות בשכר לימוד, הפחתת שכר לימוד וכו' זאת בגין השגת הישגים אקדמיים או מחקריים גבוהים גרידא או בגין ביצוע פעילות התנדבותית )כגון חונכות ילדים ממשפחות קשיי יום, עזרה לקשישים וכיו"ב .( וכן מלגות הניתנות לסטודנטים המ צויים במצב סוציו אקונומי אשר מקשה עליהם את תשלומי שכר הלימוד. לגבי המלגות מסוג זה מוסכם על רשות המ י סים כי הן אינן באות בבסיס המס שכן מלגות אלו ניתנו כהוקרה מבלי שישנה התחייבות של המקבל ליתן תמורה או שירות בהווה או בעתיד. .2 מלגות בגין מתן שירות מלגות הני תנות לסטודנטים או חוקרים בתמורה למתן שירות בדמות של: הוראה במוסד האקדמי/המחקרי או מטעמו, תרגול במוסד האקדמי/המחקרי או מטעמו, וכו' לגבי המלגות מסוג זה קיימת הסכמה )אשר התקבלה גם על דעת מרבית המוסדות האקדמיים והמחקריים( כי מקום בו המלגה ניתנת בתמורה למתן שיר ות למוסד האקדמי/מחקרי או למי מטעמם, בצורה של שירותי הוראה, ת רגול, בדיקת מבחנים ועבודות וכו'. במקרים אלו התשלומים שנרשמו כמלגות חייבים במס כשכר עבודה לכל דבר ועניין. .3 מלגות קיום מלגות הניתנות לסטודנטים )בעיקר בתארים השני והשלישי( ולחוקרים, זאת לשם כלכלתם וקיומם בתקופת הלימודים או ביצוע המחקר, על מנת שיוכלו להתפנות ולהפנות את מלוא מרצם, זמנם ומשאביהם ללימוד או למחקר האקדמי. במקרים אלו הייתה מחלוקת האם יש מקום למסות מלגות כאמור, כשכ ר שכן יש לראות בביצוע המחקר כתמורה הניתנת על ידי הסטודנט/החוקר למוסד האקדמי/המחקרי עבור המחקר אותו הוא מבצע, בדומה לתשלום או תגמול אחר הניתן לחוקר המבצע מחקר במוסד שאינו מוסד אקדמי או מוסד מחקרי. בהתאם לתיקון נקבע כי: מלגה אשר ניתנה לסטודנט בתקופת לימודי ו במוסד להשכלה גבוהה תהיה פטורה ממס, זאת ללא הגבלת סכום. מלגה שניתנה לחוקר במהלך לימודיו במכון מחקר תהיה פטורה ממס עד לסך של 97,000 ש"ח לשנה )נכון לשנת .(2021 מלגה פטורה בהתאם לסעיף הינה אך ורק מלגה אשר משולמת לסטודנט/חוקר על ידי המוסד האקדמי או המחקרי במישרין או בעקיפין. בתיקון עקיף לחוק מע"מ נקבע כי מלגה כאמור לא תיחשב כשכר ולפיכך לא ישולם בגינה על ידי המוסד המשלם מס שכר.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==