אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 17 הכנסות פיננסיות יחיד חייב במס בגין הכנסות ריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון )שנפתחו החל מיום 8.5.2000 (, בין אם מקורם בארץ ובין בחו"ל וכן על התשואה הנצברת על הפקדות מעבר לתקרה שנקבעה על ידי שלטונות המס בעת פדיון קופות גמל וקרנות השתלמות. שיעור המס הוא 25% למעט במכשירים שאינם צמודים שימוסו בשיעור של .15% קיימים מספר פטורים המתייחסים לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות. הכנסות מדיבידנד שיעור המס החל על דיבידנד אצל יחיד או חברה משפחתית הינו בשיעור של 25% . לגבי בעל מניות מהותי )המחזיק לפחות 10% ממניות החברה משלמת הדיבידנד( שיעור המס יעמוד על .30% רווחי הון שיעור המס בגין רווחי הון ריאליים )בידי יחיד ובידי חברה משפחתית( בעת מכירת נכסים וניירות ערך לא סחירים וכן בעת מכירת מקרקעין מחוץ לישראל הינו בשיעור של .25% לגבי בעל מניות מהותי שיעור מס רווחי הון יעמוד על .30% לגבי מכירת נכסים שנרכשו לפני 1.1.2003 יחול שיעור המס באופן ליניארי כדלקמן: על רווח ההון שנוצר החל ממועד הרכישה ועד ליום 31.12.2002 יחול שיעור המס השולי , על רווח ההון מיום 1.1.2003 ועד ליום 31.12.2011 יחול שיעור מס שולי של 20% ועל רווח ההון מיום 1.1.2012 ועד ליום המכירה יחול מס בשיעור .25% מס יסף במסגרת החוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ד - 2012 , מוטל מס נוסף בשיעור 3% על הכנסתו החייבת של יחיד שהכנסתו השנתית החייבת עולה על 698,280 ש"ח בשנת .2023 המבחנים על פיהם תחשב ההכנסה מניירות ערך להכנסה פירותית ומתי תחשב להכנסה הונית: .1 מבחן התדירות: תדירות עסקאות גבוהה מצביעה על פעילות עסקית. .2 מבחן תקופת ההחזקה בנכס: תקופת החזקה קצרה עשויה להצביע על פעילות עסקית. רכישת ניירות ערך ומכירתם באותו חודש יכולה עדיין להיחשב כפעולה הונית. יצוין, כי סוגו של הנכס משמעותי גם במבחן זה. פעולות בניירות ערך בפרק זמן קצר יכול שתסווגנה כפעולות הוניות בעוד שלגבי פעולות בנכסים אחרים, יתכן ואותו פרק זמן היה מאפיין פעולה פירותית. .3 מבחן הבקיאות והמומחיות: פעילות בתחום הבקיאות והמומחיות מעידה על פעילות עסקית. חלק גדול מהפעילות בבורסה מתבצע באמצעות בנקים, יועצי השקעות ו/או ברוקרים. השקעה באמצעותם לא הופכת את הרווחים מהשקעה הונית להכנסה עסקית בשל כך בלבד. לעומת זאת, כאשר מתבצעת פעילות בתיק האישי של מי שהתמחותו ועיסוקו הוא בתחום זה, יכול שתהא זו אינדיקציה לסיווג ה רווחים כעסקיים. .4 מבחן היקף ההשקעה: היקף השקעה גבוה יכול להצביע על פעילות עסקית. יצוין, כי ליישום מבחן זה יש להתחשב בהיקף ההשקעה בהשוואה להיקף פעילות הנישום בתחומים אחרים ובשים לב

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==