אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 121 הדיווח לביטוח הלאומי מבוצע באופן שוטף, ולעתים אין המבוטח או מעסיקו מודעים לכך שאין התאמה בין הדיווח כפי שהם רואים אותו לבין המעמד בביטוח הלאומי. בעניין זה, מעמדם ובסיס השכר הקובע של מבוטחים שכירים נבחנים רק בדיעבד, בדרך כלל בעת בקשת גמלה מהביטוח הלאומי. כ אשר מוגשת תביעה לגמלה מחליפת שכר )כגון, תביעה לדמי לידה(, בוחן הביטוח הלאומי את המתאם בין השכר המדווח לבין הפקדת הכספים. אם טרם הפסקת העבודה הייתה העלאת שכר לעובדת, אזי יש להביא ראיות מתאימות המעידות כי העלאת השכר אמיתית, לדוגמה: כתוצאה מגידול בעבודה או גי דול במכירות וכדומה. בכל תביעה לגמלה יש דרישה מבעלי שליטה ומקרובי משפחה למלא הצהרה שכוללת מידע שקשור לעבודה המשפחתית. כך יכול פקיד הגמלאות להחליט אם עליו לבקש מסמכים ומידע נוספים )או לשלוח חקירה(. למשל, בתביעה לדמי לידה של בעל/ת שליטה או של קרוב/ת משפחה י ש לענות על השאלות כדלקמן ולחתום על הצהרה שהפרטים נכונים: .1 מהו תפקידך בעבודה במועד הזכאות? )פירוט העבודה שבצעת בפועל( . .2 היכן בוצעה עבודתך בפועל? )יש לציין כתובת( . .3 מהו היקף עבודתך? )יש לפרט ימים ושעות( . .4 פרטי העובד שהחליף אותי במהלך תקופת לידה והורות )שם ומספר זהות( . מעמד אשת בעל השליטה עובד ככלל הוא מי שמתקיימים בינו לבין מעסיקו יחסי עבודה, וכך נדרש גם כאשר אישה מועסקת בחברה שבשליטת בעלה )או בעל שמועסק בחברה בבעלות אשתו(. כלומר, חוק הביטוח הלאומי מאפשר מצב שבו אישה תהיה שכירה אצל בעלה, אולם כדי שהדבר יתאפשר, צריכים להתקיים יחסי עבודה בין הצדדים. בני זוג העובדים בעסק משותף )שאינו מאוגד כחברה( סעיף 66 לפקודת מס הכנסה תוקן ) בתחולה מיום 1.1.2014 (, ובעקבות כך הביטוח הלאומי פרסם חוזר ביטוח 1416 בעניין זה. החל מיום זה, רשאים בני זוג שעובדים ביחד באותו העסק לתבוע שייערך חישוב נפרד על הכנסותיהם מהעסק המשותף, אם מתקיימים הקריטריונים שבסעיף 66 )ד( החדש לפקודה, כדלקמן: .1 יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה מהעסק המשותף. .2 כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לעסק המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה מהעסק המשותף. .3 כאשר ההכנסה מהעסק מופקת מבית המגורים - בית המגורים משמש דרך קבע את מקור ההכנסה ואת הפעילות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==