תקרת הביטוח הלאומי עלתה ל 76,830 ש”ח מחודש אוגוסט 2008

תקרת השכר הביטוח לאומי לשכיר עלתה ל 76,830 ₪ לתקופה שמיום 1 באוגוסט 2009 ועד ליום 31.12.2010, וזאת מבלי שהדבר ישפיע על סכומי הגמלאות שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטחים. העלייה מציבה בפני כל בעל שליטה שכיר דילמה כיצד למשוך את הרווחים מהחברה בשליטתו.

מערכת האתר

בטבלאות המצורפות מוצגת השוואה למספר רמות עלות שכר למעביד בין משיכה במסלול משכורת לבין חלוקה בין משכורת לדיבידנד. שיעור המס המצרפי בשנת 2009 לבעל מניות מהותי במסלול דיבידנד (מס חברות ומס על דיבידנד) הוא 44.5%. שיעור המס האפקטיבי, כולל עלויות ביטוח לאומי, מגיע כדי 48.55% בין שכר ברוטו של 17,600 ₪ עד 37,890 ₪. לחודש. מעבר לסכום זה שיעור המס האפקטיבי הוא 59.94% וזאת עד לתקרת שכר של 76,830 ₪. חישוב המס האפקטיבי נקבע על ידי השוואת הנטו בידי העובד לעלות השכר למעביד הכוללת את חלק המעביד בדמי ביטוח לאומי.

בעל שליטה המושך רווחים בהיקף של 104 אלפי ₪ לחודש יכול לחסוך כ 90 אלפי ₪ נטו בשנה בחלוקה אופטימאלית בין משכורת לדיבידנד.

מספר נושאים עליהם יש לתת את הדעת:

א. הקטנת משכורת פוגעת בכיסויים לעניין בטוח לאומי.

ב. יש לבחון את התאמת פוליסת ביטוח אובדן כשר עבודה לאור מבנה ההכנסות שמושך בעל השליטה מהחברה.

ג. יש להביא בחשבון שיקולים ספציפיים כגון אפשרות קיזוז הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסה מדיבידנד, תקרת ההכנסה מיגיעה אישית לעניין הפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5) לפמ”ה וכיוצ”ב.

ד. שינויים תכופים וקיצוניים ברמת השכר, עלולים ליצור תשתית לטענה אפשרית לפיה השכר המדווח אינו מבטא כהלכה את שווי השירותים שמקבלת החברה מבעל המניות.ה. חלוקת דיבידנד אמורה להיבחן, בין היתר, לאור ההוראות הכלולות בחוק החברות התשנ”ט -1999

 

חישוב משולב מס הכנסה + ביטוח לאומי לשכיר בעל שליטה 2.25 נק זיכוי
עלות מעביד ברוטו ס”ה מס ובטוח לאומי נטו לאחר 2.25 נק זיכוי שיעור מס ובטוח לאומי למדרגה שיעור מס ובטוח לאומי למדרגה ביחס לעלות מעביד מס ובטוח לאומי למדרגה ביחס לעלות מעביד מס ובטוח לאומי למדרגה ביחס לעלות מעביד למדרגה
       4,747        4,590              176       4,414 3.83% 7.01%         333         333
       4,919        4,757              207       4,550 18.56% 20.93%         369           36
       8,505        8,160           1,118       7,042 26.77% 30.51%       1,463       1,094
     12,815      12,250           2,541       9,709 34.79% 38.12%       3,106       1,643
     18,452      17,600           4,777     12,823 41.79% 44.76%       5,629       2,523
     39,831      37,890         14,068     23,822 45.79% 48.55%     16,009     10,380
     80,862      76,830         36,571     40,259 57.79% 59.94%     40,604     24,595
   104,032    100,000         47,230     52,770 46.00% 46.00%     51,262     10,658

 

מדרגות בטוח לאומי לשכיר בעל שליטה לשנת 2009
מעביד

 עובד

עובד
בטוח לאומי בטוח בריאות ס”ה

4757 4757 3.41% 0.39% 3.10% 3.49%
72073 76830 5.37% 6.79% 5% 11.79%

 

מדרגות מס לשנת המס 2009
מדרגה מצטבר שיעור מס מס למדרגה מס מצטבר מס מצטבר נטו לאחר 2.25 נק זיכוי

       4,590        4,590 10%          459         459                16
       3,570        8,160 15%          536         995               551
       4,090      12,250 23%          941       1,935            1,492
       5,350      17,600 30%       1,605       3,540            3,097
     20,290      37,890 34%       6,899     10,439            9,996
46%
נק זיכוי               197

 

חיסכון במס במסלול משכורת ודיבידנד
ס”ה לחלוקה שכר ברוטו יתרה למסלול דיבידנד מס 44.5% נטו מדיבידנד ס”ה נטו משולב נטו במסלול שכר בלבד הפרש לחודש הפרש לשנה

 ₪

 ₪

 ₪

 ₪

 ₪

 ₪

 ₪

 ₪

 ₪

     18,452      17,600                –            – 0          12,823     12,823            –           –
     39,831      17,600         21,379       9,514     11,865          24,688     23,822         866     10,396
     80,862      17,600         62,410     27,772     34,638          47,461     40,259       7,202     86,424
   104,032      17,600         85,580     38,083     47,497          60,320     52,770       7,550     90,594
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support