פנסיה חובה לעצמאים

הכותב: פיטר יאגודייב – מתכנן פיננסי מוסמך CFP ומתכנן פרישה, סוכן ביטוח

בתאריך 29.12.2016 עברה הצעת החוק להתייעלות כלכלית התשע”ז 2016, פרק ב’ בחוק עוסק בחיסכון וסיוע לעצמאים דהיינו חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה (או כמו שכולם קוראים לחוק – פנסיה חובה לעצמאים).

במה מתחשבים בהכנסה או ברווח?

סעיף 3(א) לחוק אומר “עצמאי יפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה בשל הכנסה חייבת בהפקדה, בשנת מס בשיעורים כמפורט להלן:”

מהי הכנסה חייבת בהפקדה – זו הכנסה מעסק או משלח יד לאחר שנוכו ממנה ההוצאות שמותרות בניכוי לצורך יצירת הכנסה אך לפני הקיזוזים והפטורים. אין לכלול בהכנסה החייבת בהפקדה תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה וכמו כן אין לכלול בניכוי את אלה:

  1. ניכוי הניתן בגין הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים (סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה)
  2. ניכוי הניתן בגין תשלומים לקופת גמל לקצבה או בגין תשלומים לביטוח לאומי (סעיף 47 או 47א לפקודה)
  3. ניכוי הניתן בגין תשלום אובדן כושר עבודה (סעיף 32(14)(ב) לפקודה)

האם מפקידים רק לקרן פנסיה? מהי קופת גמל לקצבה?

קופת גמל לקצבה הכוונה לכל המוצרים שמיועדים לקצבה דהיינו: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. שלושת המוצרים הללו כשירים לצורך ההפקדה ועומדים בדרישות החוק. ההגדרה פנסיה לעצמאים מטעה היות ומדובר לא רק בקרן פנסיה אלא בעוד שני מוצרים שחשוב להבחין ביתרונות של כל מוצר ולבחור באחד מהם בהתאם למה שמתאים לאותו עצמאי.

מהם שיעורי ההפקדה?

א.       על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק 4.45%

ב.       על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ואינו עולה על השכר הממוצע במשק 12.55%

סך ההפקדה המכסימלית היא 822.2 ₪ לחודש.

עד מחצית השכר הממוצע מעל השכר הממוצע ועד השכר הממוצע
4.45%*(9673/2)=215.22 12.55%*(9673-4836.5)=606.98

מה לעשות אם אני גם שכיר וגם עצמאי?

סעיף 3(ב) לחוק אומר “מתשלומים שחייב עצמאי להפקיד לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף קטן (א) ינוכו תשלומים שהפקיד העצמאי או שהופקד בעדו בשל הכנסתו המבוטחת

כלומר, מהסכום שחייב העצמאי להפקיד בשל ההכנסה החייבת בהפקדה יש להפחית סכומים שכבר הפקיד כעמית עצמאי או שהופקדו בגין משכורתו המבוטחת (אם במקביל הוא גם שכיר).

סעיף 3(ג) את הסכומים יש להפקיד עד לתום שנת המס שבגינה מבצעים את ההפקדה.

על מי לא חלה חובת ההפקדה, מי פטור? (סעיף 4 לחוק)

  1. עצמאי שטרם מלאו לו 21 שנים.
  2. הוא הגיע לגיל פרישה מוקדמת ( גיל 60).
  3. טרם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף.
  4. עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילתו של חוק זה 1.1.2017.

כמה הולך למצב אבטלה?

סעיף 5 לחוק מבדיל בין הסכום שהולך לחיסכון וסכום שהולך למצב אבטלה. מהסכומים שהפקיד העצמאי בקופת גמל לקצבה יש לייחס למצב אבטלה את הסכום הנמוך מבין אלה:

א.       שליש מכל סכום שהפקיד העצמאי בקופת גמל לקצבה.

ב.       הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודה לשנה, דהיינו 12,230 ₪.

אני לא מפקיד האם יש קנס?

כן, סעיף 7 לחוק מגדיר שעצמאי שלא הפקיד את הסכום שהוא חייב להפקיד דינו קנס של 500 שקלים.

בסעיף 6 לחוק מוגדר מנגנון התראה על אי הפקדת התשלומים לקופת גמל לקצבה, האומר, עצמאי שלא הפקיד את הסכומים שהיה חייב להפקיד לקופת גמל לקצבה תישלח אליו התראה מהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. התראה לפיה, אם לא יפקיד את התשלומים שחייב להפקיד בתוך 90 ימים ממועד משלוח ההתראה יוטל עליו קנס כאמור בסע’ 7. ההתראה תישלח בדואר רשום למענו של העצמאי ורואים אותה כאילו הומצאה כדין אם חלפו 30 ימים מיום שנשלחה. עצם ההפקדה אינה מספיקה כדי להימנע מהקנס, יש צורך להמציא למרכז לגביית קנסות אסמכתאות לביצוע ההפקדה החסרה לרבות אסמכתאות לביצוע הפקדות בשל אותה שנת מס שבוצעו טרם משלוח ההתראה.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support