עלית שיעור המע”מ ל 16.5% יולי 2009

החל מיום 1/7/09 ועד ליום 31/12/10 יעמוד שיעור המע”מ בישראל על 16.5%. קראו הבהרות ודוגמאות באשר השפעת העלאת שיעור המע”מ שיעור המע”מ החדש הנ”ל יחול, כעקרון, על כל “עסקה” שמועד החיוב בגינה יחול החל מיום 1/7/09. מכאן שישנה חשיבות בזיהוי “מועד החיוב במס” הרלוונטי לגבי כל סוג עסקה, שממנו יגזר שיעור המע”מ. להלן נתייחס לסוגי העסקאות השונות

מערכת האתר

עסקאות טובין – נכסים (למעט נדל”ן), לרבות נכסים בלתי מוחשיים

מועד החיוב הוא בעת מסירת הטובין. מכאן עולה כי טובין שנמסרו פיזית ו/או הועמדו לרשות הקונה עד ליום 1/7/09 יחול עליהם מע”מ בשיעור 15.5%, אף אם החשבונית יצאה בפועל לאחר תאריך 1/7/09.

לעומת זאת, מי ששילם את מלוא התמורה, טרם קבלת המוצר/נכס, החבות תיקבע בהתאם למועד המסירה, בהתעלם מעובדת התשלום מראש, שכן הדגש  הוא לגבי מועד המסירה.

סעיף זה רלוונטי למוצרי הטובין השונים, כגון : מוצרי חשמל, מוצרי צריכה אחרים, רהיטים, רכבים מכל הסוגים, מכונות וציוד.

עסקאות שירות – נותני שירותים

ככלל מועד החיוב בעסקת שירות חל עם סיום/גמר מתן השירות. מכאן עולה כי שירות שניתן לאחר 1/7/09 (אף אם הוזמן לפני מועד זה, למשל הזמנת קייטרינג לחתונה) יחויב בשיעור מע”מ החדש 16.5%, אך שירות שנסתיים לפני 1/7/09 יחויב במע”מ בשיעור 15.5%.

ככל שמדובר בשירות הניתן בחלקים (שרותי מים, חשמל, טלפון, נקיון, דמי ניהול בית וכו’) הרי ששיעור המע”מ של 15.5% יחול בגין מרכיבי השירות שניתן לפני 1/7/09, והשיעור מע”מ החדש יחול לגבי מרכיבי השירות שניתנו לאחר 1/7/09, בהתאמה.

לגבי נותני שירותים החבים במע”מ על בסיס מזומן (תקנה 7 לתקנות מע”מ ובעיקר בעלי מקצועות חופשיים- רו”ח, עו”ד, מהנדס וכו’, לרבות עסקאות אשראי) – הרי שככל שהתשלום בגין השירות הינו לפני 1/7/09 יחול מע”מ בשיעור 15.5%, וככל שהתשלום הינו לאחר מועד 1/7/09 יחול מע”מ בשיעור 16.5%

מכאן עולה, שככל שניתנים שירותי ריטיינר שוטפים, כי אז בגין השירות שעליו שולם עד 1/7/09 יחול מע”מ 15.5% ולאחר מועד זה יחול מע”מ בשיעור 16.5%

יבוא טובין (לרבות נכסים בלתי מוחשיים)

מועד החיוב בגין עסקאות יבוא הינו בעת פדיית הטובין (שחרור מהמכס). אשר על כן מי שלא יספיק לפדות מרשויות המכס את הטובין שייבא עד 1/7/09 יחוב בשיעור מע”מ של 16.5% על הטובין הנ”ל.

עסקאות מקרקעין ועבודות בנייהלרבות רכישת נדל”ן

מועד החיוב בעסקאות נדל”ן חל כמוקדם מבין העמדת המקרקעין לרשות הקונה או רישומם לטובת הקונה, או מועד התשלום, כמוקדם מבין השלוש.

כעולה מכך, מי אשר רוכש דירה או משרד, ורשאי כבר לאכלס הנכס עוד לפני 1/7/09 יחול מע”מ בגין כל מחיר העסקה בשיעור של 15.5%, אחרת יחול מע”מ בשיעור המופחת של 15.5% רק בגין אותם תשלומים ששולמו בפועל ע”י הקונה טרם המועד 1/7/09, ועל יתר התשלומים שלאחר 1/7/09 יחול מע”מ בשיעור 16.5%

בעבודות בנייה (קבלן מבצע – ביוב, חפירה, מיזוג אויר וכדו’) מועד החיוב במע”מ הינו בסיום העבודה או העמדת המקרקעין, נשוא העבודה, לרשות הקונה. ושוב, ככל שהמקרקעין ימסרו לקונה או לרשותו לפני 1/7/09 יחול על העבודה מע”מ בשיעור 15.5% ואילו עבודות שיסתיימו לאחר מועד זה יחובו בשיעור מע”מ של 16.5%

תשלומים ע”ח עבודות בנייה שטרם נסתיימה עד ליום 1/7/09 יחובו בשיעור מע”מ של 15.5%

השכרת נכסים (נדל”ן ונכסים אחרים)

מועד החיוב בגין עסקאות נדל”ן הוא על בסיס מזומן, קרי בעת קבלת התשלום בפועל.

מכאן עולה כי שיעור חבות המע”מ יהא בהתאם למועד קבלת התמורה בגין השכרת הנכס.

מכאן, שככל שהדבר רלוונטי (בעיקר אם המשלם אינו עוסק מורשה!), ראוי לשקול לשלם תשלומי שכירות מראש לפני 1/7/09 שאז יחובו תשלומים אלו בשיעור מע”מ של 15.5% בלבד, בהתעלם מתקופת השכירות (שימו לב להוראות סעיף 8ב לפקודת מס הכנסה המחייב את מקבל דמי השכירות מראש לדווח על כך על בסיס מזומן).

נזכיר כי שיעור המע”מ נגזר ונקבע עפ”י מועד החיוב במס, בהתעלם ממועד הנפקת החשבונית. קרי מועד הנפקת החשבונית אינו קובע את שיעור המע”מ לגבי עסקה, אלא מועד החיוב הוא אשר קובע את שיעור המע”מ, כמוסבר לעיל.

עוד נציין כי עפ”י הלכת בימ”ש העליון (נתן נ’ זגורי), ככל שלא נקבע אחרת, הרי שסכום עסקה שנקבע בין שני צדדים רואים אותו ככולל מע”מ.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support