נוכחות המבקר בעת ספירת מלאי במפעל הממוקם בטווח ירי חמאס

שאלה: האם רשאי רואה חשבון מבקר להיעדר מנוכחות במפקד מלאי של חברה הממוקמת בטווח ירי של שלטון חמאס מעזה (למשל באשקלון, אשדוד, גן יבנה וכד’)?

רו”ח אריאל פטל

התשובה היא חיובית. המבקר רשאי להיעדר מנוכחות במפקד מלאי במקרה המתואר בשאלה, אך עליו לנקוט בנהלי ביקורת חלופיים במועד אחר על מנת להניח את דעתו בעניין סעיף המלאי בדוחות הכספיים. יש לציין, כי הימנעות המבקר מהגעתו למפקד המלאי אינה פוטרת את המבוקר מביצוע מפקד המלאי במועדים הקבועים בהוראות ניהול פנקסי חשבונות.

פירוט:

בימים אלה נערכים משרדי רואי החשבון למפקדי מלאי בקרב לקוחותיהם.

נוכחות המבקר בעת מפקד המלאי הינו נוהל ביקורת שיש לקיים כשהמלאי הוא מהותי לדוחות הכספיים וכאשר התצפית הינה מעשית.

מטרת הנוכחות במפקד היא לאפשר למבקר לבחון את תהליך ספירת המלאי, לוודא שהנהלים לרישום תוצאות הספירה והבקרה עליהן, מופעלים בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי ההנהלה וכן כדי לספק ראיות באשר למהימנותם של נהלים אלה. המבקר אינו נדרש לגלות בקיאות בתחום המקצועי של המלאי שנספר. המבקר צופה בהליך הספירה ומוודא שהספירה מתנהלת בצורה נאותה בהתאם לנוהלי ספירה תקינים.

כאשר נוכחות המבקר אינה מעשית בשל גורמים כמו האופי של המלאי ומיקומו, ישקול המבקר אם יישום נהלים חלופיים אכן יספקו מידה מספקת של ראיות ביקורת נאותות לקיום המלאי ומצבו.

מוצע כי כל הנושא של ספירת המלאי יתועד בניירות העבודה בפירוט בכתב.

לאור הלחימה באיזור הדרום והגידול בטווח ירי רקטות לעבר ישובים בישראל, יש לקבל בהבנה סירובם של עובדים ליטול חלק פעיל במפקדי מלאי בישובים מסוימים. לפיכך מוצע, לדחות את מועד נוכחות המבקר במפקד. הנימוק להיעדרות המבקר מהמפקד מפורט בתקן ביקורת 83 של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר ראיות ביקורת-שיקולים נוספים לגבי פריטים מסוימים, הקובע כלהלן:

סעיף 5: “כשהמלאי הינו מהותי לדוחות הכספיים, על המבקר להשיג מידה מספקת של ראיות ביקורת נאותות באשר לקיומו ולמצבו של המלאי על ידי תצפית על ספירת המלאי, אלא אם הדבר אינו מעשי. תצפית כזאת תאפשר למבקר לבחון את תהליך ספירת המלאי, לוודא שהנהלים לרישום תוצאות הספירה והבקרה עליהן, מופעלים בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי ההנהלה, וכן כדי לספק ראיות באשר למהימנותם של נהלים אלה”.

סעיף 6: “אם המבקר אינו יכול להיות נוכח בספירת המלאי במועד שתוכנן מחמת נסיבות בלתי צפויות, עליו לבצע מספר ספירות מלאי במועד חלופי או לפקח עליהן, ולפי הצורך לערוך בדיקות לגבי עסקאות שבוצעו בין שני המועדים“.

האמור לעיל עוסק בסוגיות ביקורת בלבד ואינו גורע מחובת המבוקר לביצוע מפקד המלאי(!). לפיכך, יש להבהיר למבוקר כי על אף היעדרות המבקר ממפקד המלאי, קיימת חובה על המבוקר לביצוע המפקד, מכוח סעיף 26 להוראות ניהול פנקסי חשבונות כלהלן:

המועד לביצוע ספירת מלאי כאשר המלאי נפקד אך ורק בסוף תקופה

סעיף 26 להוראות ניהול פנקסי חשבונות קובע שני מועדים חלופיים לביצוע מפקד מלאי:

  • א. ניתן לבצע את המפקד בתוך 10 ימים לפני או אחרי יום המאזן.
  • ב. ניתן לבצע את המפקד בתוך חודש ימים לפני יום המאזן או לאחריו ולערוך את התיאומים הנדרשים ובלבד שמי שמבקש לפעול כך, יודיע בכתב ומראש לפקיד השומה על רצונו זה.

המועד לביצוע ספירת מלאי כאשר המלאי מנוהל על בסיס תמידי

חברה שמנהלת מלאי על בסיס תמידי פטורה מן הצורך לקיים מפקד מלאי בסוף שנה. חברה כזו יכולה לספור באופן אקראי את פריטי המלאי שלה לאורך כל השנה ובלבד שבמהלך מחזוריות של שנה המלאי ייספר לפחות פעם אחת.

                                                            אריאל פטל, רואה חשבון

                                                            מחלקה מקצועית אליוט ישראל

  

  

  

  

  

דוח זה הינו נייר עמדה בלבד. אין להפיצו ו/או לצטטו ו/או לעשות בו שימוש אחר במלואו או בחלקו, מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב, וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צד שלישי כלשהו לא יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש או להסתמך עליו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support