מס ריבוי דירות

תקנות ההתייעלות הכלכלית

(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018)

(מענק לחייב  במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה)

 הכותב: שלמה פלדמן, רואה חשבון

במסגרת הפרק בחוק ההתייעלות הכלכלית להשגת יעדי התקציב בשנים 2017 ו- 2018 (להלן – “החוק”) הדן “בחוק מס ריבוי דירות” (להלן – “המס”), נקבע כי שר האוצר יתקין תקנות על פיהן יוענק, בתנאים מסוימים, מענק לחייב במס שמכר דירות עד לתאריך 1 באוקטובר 2017. ועדת הכספים אשרה בתאריך 5 בינואר 2017 את התקנות שהתקין שר האוצר. פרסום התקנות מתעכב וחוזר זה נשלח לפני פרסום הנוסח הרשמי ובמידת הצורך ישלח עדכון.

זכאי למענק, מלא או מופחת כמפורט בהמשך, הנו יחיד שמתאריך 16 בדצמבר 2016 ועד ליום מכירת הדירה היו בבעלותו 3 דירות לפחות. משמע אדם שבבעלותו או נותרו בבעלותו (לאחר מכירת דירות אחרות) 2 דירות בלבד, לא יהיה זכאי למענק בעת מכירת דירה.

 על פי הוראות התקנות, במכירת דירת מגורים שתתבצע מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 1 באוקטובר 2017, יוענק למוכר שבבעלותו 3 דירות לפחות, מענק בסכום השווה למס השבח שיחול על מכירת דירת מגורים או לסך של 85,000 ש”ח, הנמוך מבין השניים, בהתקיים התנאים הבאים:

 1.    הרוכש הנו חסר דיור, או “משפר דיור” – בעל דירה יחידה (להלן – “דירה ישנה”) המתחייב למכור את הדירה הישנה תוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה.

2.     הרוכש מסר למוכר הצהרה  כי מתקיימים התנאים כאמור בסעיף 1.

3.     המוכר מסר הצהרה כי אין בכוונתו לרכוש דירת מגורים עד לתאריך 31 בדצמבר 2020.

4.     המוכר לא רכש דירת מגורים מיום 16 בדצמבר 2016 ועד יום קבלת המענק.

5.     המכירה איננה:

א.       מכירה לקרוב.

ב.       מכירה ללא תמורה.

לגבי מוכר שבבעלותו יותר משתי דירות אך איננו חייב במס ריבוי דירות מאחר והסכום הקובע של דירות ההשקעה שבבעלותו נמוך מסך של 1,150,000 ש”ח, נקבע כי הוא יהיה זכאי למענק מופחת בסכום המהווה 50% ממס השבח או 15,000 ש”ח, הנמוך מבין השניים.

הזכאות למענק מוגבלת למכירת 3 דירות בלבד וכמו כן נקבע בתקנות כי במידה והמוכר ירכוש דירת מגורים עד לתאריך 31.12.2020  הוא יידרש להחזיר את סכום המענקים שקבל  בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כמו כן נקבע בתקנות כי במידה ויתברר לרשות המסים כי הצהרת הרוכש בדבר היותו חסר דיור או משפר דיור איננה נכונה, יידרש הרוכש לשלם לרשות המסים את סכום המענק שיקבל המוכר בגין מכירת הדירה לרוכש, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 לצורך בחינת הזכאות לקבלת מענק מס שבח ניתן לגלוש לאתר האינטרנט של תוכנת קל שבח בכתובת:

 https://www.dirat-megurim.co.il/site/ExamptMultipleAprt.htm

 חוזר זה מיועד להביא לתשומת לבכם את תמצית העדכונים האחרונים בנושאי מסים בתחומי חקיקה, הוראות מקצועיות ופסיקת בית המשפט, וכן בנושאי חשבונאות ודיווח. שימוש במידע  זה שהנו מידע כללי בלבד, איננו מהווה יעוץ מקצועי מכל מין וסוג שהוא ומצריך בדיקה נוספת ויעוץ אישי ספציפי. שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support